Pristroje pro zvysovani clenskych podlah, Fulltextové vyhledávání

K těmto cílům směřuje evropský sociální model. Tato smluvní zdravotnická zařízení budou podléhat veřejné kontrole. Podpora investic do bydlení významně ovlivňuje celkovou výkonnost ekonomiky multiplikační efekt a přispívá k tvorbě nových pracovních míst. Je tedy žádoucí optimalizovat jejich počet, nově definovat limity jejich provozních nákladů a důsledně provádět kontrolu jejich hospodaření státní správou. L 81,

Prostředky certifikace shody sériově vyráběných spotřebičů jsou následující: a ES přezkoušení typu podle bodu 1 přílohy II a b před jejich uvedením na trh podle volby výrobce: - ES prohlášení o shodě s typem podle bodu 2 přílohy II nebo - ES prohlášení o shodě s typem zabezpečování Pristroje pro zvysovani clenskych podlah výroby podle bodu 3 přílohy II nebo - ES prohlášení o shodě s typem zabezpečování jakosti výrobku podle bodu 4 přílohy II nebo - ES ověřování podle bodu 5 přílohy II.

V případě kusové výroby spotřebiče nebo výroby v malých množstvích si může výrobce zvolit ES ověřování každého jednotlivého výrobku, jak je uvedeno v bodu 6 přílohy II.

Po dokončení postupů uvedených v odst. Postupy podle odstavce 1 se použijí na vybavení uvedené v článku 1, s výjimkou připojení ES značky shody, a případně vypracování prohlášení o shodě. Vydá se certifikát vyjadřující shodu vybavení s ustanoveními této směrnice, která se na ně vztahují, a které udávají jeho charakteristiky a způsob, jak musí být zabudováno nebo namontováno do spotřebiče, aby byly splněny základní požadavky, které platí pro dokončené spotřebiče.

Certifikát se připojí k vybavení. Jestliže spotřebiče rovněž podléhají jiným směrnicím Společenství: - jejich shoda se základními požadavky této směrnice se ověří postupy uvedenými v odstavcích 1 a 2 Pristroje pro Pristroje pro zvysovani clenskych podlah clenskych podlah - zajistí se, aby rovněž vyhovovaly základním požadavkům jiných směrnic podle postupů uvedených v těchto směrnicích.

Připojení značky ES podle odstavce 3 osvědčuje, že přístroj splňuje ustanovení všech směrnic, které se na něj vztahují.

Pristroje pro zvysovani clenskych podlah Clen zoomu je nemozny

Záznamy a korespondence vztahující se k prostředkům certifikace shody jsou vypracovány v úředním jazyce úředních jazycích členského státu, ve kterém je subjekt odpovědný za provádění těchto postupů usazen, nebo v jazyce přijatém tímto subjektem. Článek 9 1. Každý členský stát oznámí Komisi a ostatním členským státům Pristroje pro zvysovani clenskych podlah, dále jen "oznámené subjekty", které jsou odpovědné za provádění postupů podle článku 8.

Komise pro informaci zveřejní seznam těchto subjektů a přidělené identifikační znaky v Úředním věstníku Evropských společenství a zajistí pravidelnou aktualizaci seznamu.

Členské státy použijí kritéria stanovená v příloze V pro posuzování subjektů, které mají být oznámeny. O subjektech splňujících kritéria pro posuzování stanovená v příslušných harmonizovaných normách se předpokládá, že splňují kritérií stanovená v příloze V. Členský stát, který oznámil určitý subjekt, je povinen mu oznámení odvolat, pokud shledá, že tento subjekt již nesplňuje kritéria uvedená v odstavci 2.

Neprodleně o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

AKTUÁLNĚ: Informace k provozu

ES značka shody a nápisy podle přílohy III jsou připojeny na spotřebič nebo na výrobní štítek upevněný na spotřebiči a musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné.

Výrobní štítek musí být vyroben tak, aby nemohl být znovu použit. Připojování jiných značek nebo nápisů, které by mohly způsobit záměnu se značkou ES, je zakázáno. Článek 11 Jestliže se zjistí, že značka ES byla na spotřebiče nesprávně připojena, nebo že certifikace byla vybavení nesprávně udělena protože: - spotřebiče nebo vybavení neodpovídají spotřebiči nebo vybavení uvedenému v certifikátu ES přezkoušení typu, - spotřebiče nebo vybavení sice odpovídají spotřebiči nebo vybavení uvedenému v certifikátu ES přezkoušení typu, ale nesplňují základní požadavky, které se na ně vztahují, - výrobce nesplnil své povinnosti specifikované v příloze II, odejme oznámený subjekt oprávnění připojit značku ES nebo vydat certifikát, a uvědomí o tom také ostatní oznámené subjekty a podá zprávu dotyčnému členskému státu.

Toto rozhodnutí se neprodleně oznámí straně, které se týká, spolu s informací o opravných prostředcích dostupných podle platných právních předpisů daného členského státu spolu s uvedením časových lhůt pro jejich uplatnění. Článek 14 1. Členské státy do 1. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne1. Odchylně od článku 2 a aniž jsou dotčeny články 30 až 36 Smlouvy, členské státy nicméně mohou v období do Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Článek 15 Tato směrnice je určena členským státům. V Lucemburku dne Za Radu předseda M. Smith [1] Úř.

C 42, C L L 81, Návody a upozornění musí být Jak zvysit vasi lekci úředním jazyce nebo jazycích členských států, pro které jsou spotřebiče určeny. Návody musí zejména specifikovat: - druh použitého plynného paliva, - použitý vstupní tlak plynného paliva, - požadovaný průtok čistého vzduchu: - pro přívod spalovacího vzduchu, - pro zabránění vytvoření směsí nespáleného paliva v nebezpečné koncentraci u spotřebičů, které nejsou vybaveny zařízeními uvedenými v bodu 3.

Návody k instalaci, seřízení, provozu a údržbě musí být dodány s daným Pristroje pro zvysovani clenskych podlah. Jejich konstrukce musí vylučovat náhodnou manipulaci. Spotřebiče, které nejsou vybaveny takovými zařízeními, musí být používány pouze v prostorách s dostatečným větráním, aby se zabránilo nebezpečnému hromadění nespáleného paliva. Členské státy mohou stanovit na svém území podmínky pro přiměřené větrání prostor určených pro instalaci takových spotřebičů s ohledem na charakteristické vlastnosti spotřebičů.

Spotřebiče pro provozy společného stravování a spotřebiče spalující plynné palivo, obsahující toxické složky, musí být vybaveny výše uvedeným zařízením.

Pristroje pro zvysovani clenskych podlah Jaky je nejlepsi clen pro vas

L 77, Oznámený subjekt může požadovat další vzorky typu, jestliže to program zkoušek vyžaduje. Typ může rovněž zahrnovat varianty výrobku za předpokladu, že tyto varianty nemají odlišné charakteristiky z hlediska povahy nebezpečí. Certifikát musí obsahovat závěry přezkoušení, případně podmínky platnosti certifikátu, údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu a, pokud je to třeba, i popisy jeho fungování.

Příslušné technické prvky, jako např.

Historie minulých vlád | Vláda ČR

Jestliže mohou změny schváleného typu ovlivnit shodu se základními požadavky nebo s podmínkami používání, stanovenými pro tento výrobek, musí být výrobek znovu schválen oznámeným subjektem, který vydal certifikát ES přezkoušení typu. Toto případné dodatečné schválení se vydává formou dodatku k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu. Výrobce opatří každý spotřebič značkou ES a vypracuje písemné prohlášení o shodě.

  • Jak rychle zvysi cviceni penisu
  • Jak zvysit clena s lekari
  • Jak zvysit vyraz v tloustce a delce
  • Veverky ke zvyseni clena
  • Jak zvysit penis 14 let
  • Kärcher Center Kolín | Kärcher čisticí technika

Prohlášení o shodě se může týkat jednoho nebo více spotřebičů a musí být uchováváno u výrobce. Značka ES musí být doplněna identifikačním znakem oznámeného subjektu odpovědného za neočekávané kontroly podle bodu 2. Výrobcem zvolený oznámený subjekt je povinen provádět neočekávané kontroly spotřebičů tak, jak je stanoveno v bodu 2.

Musí být kontrolován přiměřený počet spotřebičů a musí být provedeny odpovídající zkoušky v souladu s příslušnými normami podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu s příslušnými základními požadavky této směrnice. Oznámený subjekt v každém jednotlivém případě posoudí, zda je třeba provést všechny zkoušky nebo jen část z nich. V případě, kdy je odmítnut jeden nebo více spotřebičů, je oznámený subjekt povinen přijmout příslušná opatření, aby zabránil jejich uvedení na trh.

Toto prohlášení se může týkat jednoho nebo více spotřebičů a musí být uchováváno u výrobce. Značka ES musí být doplněna identifikačním znakem oznámeného subjektu odpovědného za ES dozor.

Vyhledávání

Výrobce podléhá ES dozoru podle bodu 3. Žádost musí obsahovat: - závazek výrobce plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti, - závazek výrobce udržovat schválený systém jakosti v přiměřeném a účinném stavu, - dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů a příruček jakosti a záznamů o jakosti. Musí obsahovat zejména přiměřený popis - cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, týkajících se jakosti spotřebičů, - výrobního procesu, postupů při řízení a zabezpečování jakosti a systematických opatření, která budou použita, - kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a Pristroje pro zvysovani clenskych podlah výrobě, s uvedením jejich četnosti, - prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti spotřebičů a nad efektivním fungováním systému jakosti.

U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá. Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí a informuje o tom ostatní oznámené subjekty. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol, jméno a adresu oznámeného subjektu a odůvodněné rozhodnutí o posouzení daných spotřebičů. Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti splňuje příslušná ustanovení nebo zda je nezbytné nové posouzení.

Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt provést nebo dát provést zkoušky spotřebičů.

Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a případně protokol o zkoušce. Žádost musí obsahovat - závazek výrobce, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti, - závazek výrobce, že bude udržovat schválený systém jakosti i nadále v přiměřeném a účinném stavu, - dokumentaci vztahující se ke schválenému typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů.

Pristroje pro zvysovani clenskych podlah Stale rozmery clenu

Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti. Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis: - cílů systému jakosti, organizační struktury a odpovědností vedení a jejich pravomocí, pokud jde o jakost spotřebiče, - kontrol a zkoušek, které budou provedeny po výrobě, - metod ověřování efektivního fungování systému jakosti.

Oznámení musí obsahovat závěry kontroly a odůvodněné rozhodnutí o posouzení. Certifikát se může týkat jednoho nebo více spotřebičů a je uchováván u výrobce.

Naše služby

Značka ES musí být doplněna identifikačním znakem oznámeného subjektu. Značka ES musí být doplněna identifikačním znakem oznámeného subjektu odpovědného za statistické ověřování. Mohou být seskupeny do identifikovatelných výrobních dávek sestávajících z jednotek určitého vzoru, které jsou vyrobeny za stejných podmínek. Výrobní dávka se kontroluje v náhodných intervalech.