Velikost clena v sirce

Všechny tyto skutečnosti mají pochopitelně vliv na to, jak velký v úhlové míře je Měsíc pro pozorovatele stojícího na povrchu Země. Jejich předností je přijatelná cena, dá se mezi nimi vybrat výkonný stylový kousek, který vaši kuchyň moderně doplní.

Ve spoustě encyklopedií jsou totiž fotografie například pouštních oblastí, na nichž se Měsíc jeví vzhledem k okolní scenérii jako nesrovnatelně větší, než je tomu při pozorování v ČR. Jde jen o optický klam?

Jan Vaněk, vanekhonza quick.

Velikost clena v sirce

Je dobré si uvědomit, že poloměr Země je bezmála km, poloměr Měsíce bezmála km a vzdálenost Měsíce od Země kolísá mezi a tisíci km, což je bratru nějakých 60 poloměrů Země.

Dráha Měsíce kolem Země tedy není kruhová, ale eliptická, a Země není dokonalá koule.

Obě tělesa obíhají kolem společného těžiště barycentrakteré se nachází Velikost clena v sirce spojnici obou těles ve vzdálenosti asi km od středu Země, čili asi km pod zemským povrchem. Navíc Měsíc neobíhá v rovině zemského rovníku, ale po dráze, která je k rovníku skloněna pod úhlem přibližně 5 stupňů.

Velikost clena v sirce

A k dovršení všech geometrických komplikací se elipsa měsíční dráhy i sklon oběžné roviny jeho dráhy během času dost výrazně stáčejí. Všechny tyto skutečnosti mají pochopitelně vliv na to, jak velký v úhlové míře je Měsíc pro pozorovatele stojícího na povrchu Země.

Nákup probíhal úplně bez problémů a velice rychle.

Dobře měřitelné jsou dva efekty: První vyplývá z proměnné vzdálenosti Měsíce od Země; ta kolísá během jednoho oběhu Měsíce kolem Země zhruba 29 dnů mezi přízemím nejblíže a odzemím nejdále. V každé hvězdářské ročence jsou udána data přízemí a odzemí v běžném roce, kdy jsou ony rozdíly v úhlové velikosti Měsíce největší.

Velikost clena v sirce

Druhý efekt souvisí s tím, že Měsíc pozorovaný na obzoru je od pozorovatele o celý poloměr Země dál, než když je Měsíc v nadhlavníku. Tento zvětšující efekt byl popsán už starověkými pozorovateli, kteří pro něj neměli žádné vysvětlení, protože nevěděli o poměrech velikostí a vzdáleností Země a Měsíce.

Velikost clena v sirce

Nepodařilo se ho však vysvětlit ani poté, co zásluhou novověkých astronomů byly zmíněné údaje dostatečně přesně změřeny a pohyb Měsíce kolem Země pečlivě popsán. Rozhodující pokus byl umožněn rozvojem fotografie.

Velikost clena v sirce

To tedy znamená, že nejde o objektivní úkaz, ale že nás klamou naše smysly — ještě na sítnici oka je obraz Měsíce stejně velký, takže zdání výrazně rozdílných úhlových rozměrů vzniká až při zpracování obrazů naším mozkem. O tom, co se v mozku při tom děje, existuje několik domněnek, ale žádná z nich dosud není přesvědčivě potvrzena.

Jde tedy o jednu z nejstarších dosud nerozřešených záhad, na kterou člověk při studiu přírody narazil.

Velikost clena v sirce