Jaka je velikost clena vaseho manzela

Další dva volné dny pak můžete využít na vyřizování záležitostí s touto smuteční ceremonií spojených. Nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků, nařídí soud její prodej a výtěžek rozdělí podle podílů. Pokud ani k jednomu nedošlo, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu sovu, své rodiny a domácnosti výlučně užívá. Z naznačeného postupu lze dovodit, že bez součinnosti s vlastníkem se taková změna neobejde, zřejmě tedy bylo řízení zahájeno ještě před ukončením dědického řízení. V případě úmrtí rodičů tzv.

Nejvíce se ptáte

Dům je ve městě na náměstí a je obyvatelný. Odhadce při odchodu řekl, že v případě prodeje domu cizí osobě můžou navýšit cenu o tisíc.

Tedy případně i z ceny tržní, vyšší dle možností nabyvatele domu. Dědicové učiní prohlášení o pozůstalosti tj. Soud prostřednictvím notáře o dědictví rozhodne tak, že nemovitost nabývá bratr A, když se zavazuje uhradit bratru B a bratru C částku tis každému např. Doporučuji tuto dohodu notáři předem avizovat, aby se na to připravil. Po smrti mé manželky vlastníme spolu s vnučkou, každý polovinu bytu. Jsem vážně nemocný leukemie a chtěl bych svoji polovinu bytu darovat vnučce.

Prosím laskavě o informaci, jaké úkony musím provést. Děkuji předem za odpověď. Dobrý den, je třeba připravit darovací smlouvu na id. Na darovací smlouvě pro katastr nemovitostí je třeba úředně ověřit podpisy.

Doporučuji si zde současně zjednat věcné břemeno doživotního užívání. Bude vhodné si listinu nechat připravit advokátem, neboť je třeba správně specifikovat převáděnou ideální polovinu a také správně vyplnit návrhový formulář.

Vkladové řízení je zpoplatněno na katastru nemovitostí částkou ,- Kč. Hodnota je stanovena částkou 8 milionů. Když dalšímu účastníkovi vyplatím jeho podíl a následně po uplynutí např. Dobrý den, nikoliv. Pokud dle usnesení o dědictví bude majetek přiznán Vám s tím, že jste povinna uhradit dalšímu dědici určitou částku, zvýšení hodnoty zděděného majetku v budoucnu Vám doplatkovou povinnost nezaloží. Mé matce je 87 let, trpí paranoidní schizofrenii a v současné době probíhá souud o opatrovnictví.

Matka vlastní domek, ale v současné době je v nemocnici, kde nekomunikuje. Nemám přístup do jejího domku, ale vzhledem k blížící se zimě není možné domek nechat bez dozoru, nutnost alespoň minimální péče proti zamrznutí, opravy možných poškození, vyhození zkaženého jídla a podobně. Jak mám postupovat a na koho se Jaka je velikost clena vaseho manzela, aby nedošlo ke škodám na majetku a vybavení domku? Předem děkuji za radu. Dobrý den, brání-li duševní porucha zletilému, který nemá jiného zástupce, samostatně Jaka je velikost clena vaseho manzela jednat, může ho zastupovat jeho potomek, předek, sourozenec, manžel nebo partner, nebo osoba, která se zastoupeným žila před vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň tři roky.

K zastoupení je však třeba schválení soudu. Tedy jednoduché řešení Vaše situace nemá. Bude záležet na poměrech v rodině, zda jsou zde nějaké hrozící spory pro posouzení, zda byste se mohla např. Lze z opatrnosti pozvat notáře, který osvědčí, že v domě nebylo Vámi nic odcizeno. Neznám detaily opatrovnického řízení, ale předpokládám, že jste navrhována jako opatrovník, tedy případně k tomuto řízení navrhněte vydání předběžného opatření v této věci a nebo požádejte o urychlené rozhodnutí ve věci pro hrozící škodu.

Jde o to, že bratr v době pobytu otce v nemocnici 3 dny před jeho smrtí převedl na svůj účet z účtu otce částku ,-Kč, čímž podstatným způsobem snížil majetek spadající do dědického řízení, kde nechal pouze částku ,-Kč. Je nutno dodat, že k účtu měl dispoziční právo.

Policie věc odložila s odůvodněním, že se jedná pouze o občansko-právní věc, bratr na policii prohlásil, že peníze neodcizil, má je na účtě stále, slíbil, že s nimi nebude zatím disponovat a pokud něco se sestrou chceme, tak si máme podat na něj včas žalobu. Dobrovolně nám nic nevydá. Dále se v protokolu na policii vyjádřil v tom smyslu, že mu otec pouze řekl, že si peníze může vzít. Nevíme však jakou žalobu podat, podle jakých paragrafů, jaké by byly soudní poplatky, které by byly v případném sporu velmi důležité atd.

Moc Vám předem děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem Zdeněk. Dobrý den, v rámci dědického řízení by bylo možné namítat darování nad rámec běžného daru s žádostí, aby tato částka byla započtena na povinný díl bratra tj. Předpokládejme, že tuto částku převedl se souhlasem otce, a tedy mu otec tuto částku chtěl darovat, jinak by se jednalo o krádež či bezdůvodné obohacení.

Co je vlastně darovací smlouva?

Bohužel, pokud není co započítávat, tj. Bude vhodné se sejít s právníkem a prodiskutovat postup, který je vhodný ve Vašem konkrétním případě, např Velikost clenu a veku titulu bezdůvodného obohacení a možné důkazní prostředky, kterými byste žalobu podložili. Dle judikatury Nejvyššího soudu není bez šance se pokusi Chtěli bychom, aby v případě úmrtí jedoho z nás, měl ten druhý zaručeno neomezené užívání celého domu až do své smrti, protože ani jeden z nás by nemohl vyplatit případné dědice.

Oba jsme již ve starobním důchodu. Bylo by možné, abychom si se sestrou navzájem zatížili každždý svou polovinu ve prospěch toho druhého věcným břemenem? V případě, že ano, rád bych se zeptal, jak bychom měli postupovat. Děkuji mnohokrát za Vaší odpověd Radek Novotny Dobrý den, k podílu se věcné břemeno nezřizuje. Věcným břemenem lze zatížit pouze celou nemovitost. Věcné břemeno lze zřídit i v závěti, a proto bych doporučila s notářem konzultovat řešení, kterým bude založení ve vašich závětích užívacího práva druhého sourozence na jeho dožití.

Variantou druhou by mohlo být teoreticky uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene doživotního užívání ve prospěch každého z vás k celé nemovitosti. Takový případ je vlastně zřízení věcného břemene sám sobě neboť i poloviční vlastník má užívací právo k celku, omezené užívacím právem druhého spoluvlastníkaale to zákon výslovně připouští pro určité případy, kdy ten Váš mezi nimi není.

Obecně platí, že služebností se omezuje právo jednoho ve prospěch druhého oprávněného ze služebnosti. Podstata tohoto nastavení je v době života obou spoluvlastníka nadbytečná a míjí se tedy účelu tohoto institutu.

Proto si myslím, že by na katastru nemovitostí mohl být problém s vložením těchto práv již nyní. Je to rozhod 9. Soud však může pověření notáři zrušit, je-li tu nebezpečí, že věc nebude rozhodnuta v přiměřené době, a byl-li notář na možnost zrušení pověření soudem písemně upozorněn, tento postup může navrhnout také účastník řízení.

V případech, kdy si notáře vyhledáte sám, spolupráci ukončujete dle svého rozhodnutí. Po úmrtí otce byla v dědickém řízení řešena nemovitost s mou sestrou. Dohodli jsme se, že mě sestra vyplatí, dle dohody do 1 roku od nabytí právní moci, což Jaka je velikost clena vaseho manzela 6.

Peníze jsem tedy měl dostat 6. Co mám dělat, abych o svůj podíl nepřišel po uplynutí nějakého období?

Je již vypsán kompenzační bonus pro OSVČ za květen? O co mohou OSVČ žádat?

Mockrát Vám děkuji za odpověď a s pozdravem Martin Geryk Právo na plnění se promlčuje. Pokud nebylo přiznáno soudem, promlčuje se v obecné tříleté promlčecí lhůtě od uplynutí lhůty k plnění. Usnesení, jímž soud schválí dohodu dědiců o vypořádání dědictví, je rovněž exekučním titulem. Pokud v rámci dědického řízení byla soudem pravomocně schválena dohoda dědiců, kde na vypořádání má jeden z dědiců uhradit jinému konkrétní částku, je dle takového usnesení možné vést exekuci až ve lhůtě 10 let.

Je tedy na místě vyzvat povinnou k úhradě a pokud k ní nedojde, obrátit se v případě, že máte k dispozici uvedený exekuční titul, na exekutora. Vyjadreni obecniho uradu znelo ,ze to bylo setreni na zaklade udani. Podotykam ze budova byla celou dobu vedena jako RD od začatku existence.

Ted jse mi naskytla prilezitost ji podat co mam uvest v kupni smlouve :to co mam v nabyvaci listine ,nebo změnu na katastru,kterou provedl OU a nedostala jsem k tomu zadne vyrozumeni? Dekuji za odpoved a jsem s pozdravem Dobrý den, stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména Foto Jaka velikost je penis kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu.

Pokud bylo provedeno např. Z naznačeného postupu lze dovodit, že bez součinnosti s vlastníkem se taková změna neobejde, zřejmě tedy bylo řízení zahájeno ještě Jaka je velikost clena vaseho manzela ukončením dědického řízení. K Vašemu dotazu sděluji, že je v každém ohledu nezbytné převáděnou nemovitost specifikovat tak, jak je aktuálně vedena v katastru nemovitostí.

Společné vlastnictví manželů máme už od r. V rámci toho jsme na bytovém družstvu požadovali vypořádání tak, aby byl byt ve vlastnictví pouze mne manželkyale byli jsme odbyti s tím, že po dobu manželství tohle není možné. V té době ještě nebyla splacena anuita tak jsme to zatím nechali na později. Nyní máme rok byt v osobním vlastnictví. Manžel by chtěl, aby byl byt pouze v mém vlastnictví. Jak máme v tomto případě postupovat: 1. Darovací smlouvou na mne manželku s věcným břemenem že manžel bude v bytě na dožití bydlet?

Závětí, že po úmrtí manžela bude dědit byt já a naše dvě dcery? Manžel má z prvního manželství syna, ale z osobních důvodů si přeje abych byt vlastnila já anebo v případě dědictví já a naše dcery. Předem děkuji za odpověď. Dobrý den, první varianta se jeví jako reálná, zřízení věcného břemene doživotního užívání pro manžela lze doporučit.

Jaka je velikost clena vaseho manzela

U druhé varianty byste se setkali s dědickým nárokem syna jako nepominutelného dědice, který činí ¼ jeho zákonného nároku, u nezletilého činí dokonce ¾ jeho zákonného nároku. Tedy by bylo nutné v závěti ošetřit uspokojení tohoto nároku syna, např. Pokud by syn nebyl vyděděn ze zákonných důvodů. Pokud byste zvolili 2. V lednu mi bude 59 let a ze zdravotních důvodů si na takto vzdálený zájezd již netroufnu ani v odloženém termínu. Dobrý den, zákon možnost požádat o dřívější vrácení peněz pro tento případ bohužel nestanoví.

Pokud nebudete souhlasit s jiným zájezdem, který Vám CK nabídne náhradou, nebo si nevyberete z nabídky jiný zájezd, má CK povinnost po skončení ochranné lhůty, která končí dnem Dcera je rozvedená, chlapec je v její péči, styk s otcem byl určen soudem. Vztahy nebyly vůbec ideální, otec je velice dominantní, přesto dcera stanovená pravidla důsledně dodržovala. Vnuk jezdil k otci nerad, nově vytvořená rodina jej nijak vřele nepřijala, otec mu vnucuje své názory a představy o jejich vztahu.

Situace se vyhrotila ve fyzický konflikt, vnuk nyní k otci nechce. Má jako patnáctiletý možnost nějaké volby? Je psychicky hodně fixovaný na matku a z představy z pobytu u otce má noční můry.

Dcera z obavy na reakci bývalého partnera na vnuka také vyvíjí nátlak, ten se o radu obrací na mě, ale já mu nedokážu poradit. Mohu tedy poprosit o radu Vás? Moc a moc děkuji. Dobrý den, pokud je pro vnuka zatěžující soudem upravený režim styku s otcem, lze zvážit podání návrhu k příslušnému soudu na nové soudní rozhodnutí ve věci úpravy styku s tím, že je třeba tento nový návrh odůvodnit změnou poměrů.

Jaka je velikost clena vaseho manzela

Zřejmě především na straně syna, který dospívá, a byl by si rád styk s otcem upravoval dle svého rozhodnutí po ad hoc dohodách s otcem. Je možné pochopitelně v návrhu soudu také poukázat na určité konflikty, které vznikají a přehnaná očekávání a tlak ze strany otce, pokud jej syn takto vnímá. Doporučuji situaci probrat s orgánem péče o dítě, kde má vnuk vedený spis a případně se obrátit na odborníka který vám poradí vhodný postup při zvážení situace v rodině. Mám na sebe hypotéku na dům vzniklou ještě Jaka je velikost clena vaseho manzela manželstvím.

Manželka ještě před manželstvím šla do insolvence, která ji letos úspěšně skončila. Co by následovalo, kdybych umřel, mohla by manželka mít na sebe tuto hypotéku a pokračovat ve splácení, když byla v insolvenci? Ani v bance mi na to nedokázali odpovědět. Děkuji moc za odpověď a s pozdravem Geryk Dobrý den, hypotéku by splácet mohla, pokud by v rámci dědictví na ní závazek přešel, či jej převzala dobrovolně.

V průběhu oddlužení předpokládám, že úspěšným skončením máte na mysli rozhodnutí o splnění oddlužení však nelze přebírat závazky, které nemůže úpadce splatit. Tedy převzetí by musel odpovídat její adekvátní příjem.

Pokud by si tento závazek nemohla tzv. Mají šanci? Dobrý den. Formulář by mohl být považován za návrh na uzavření smlouvy o ubytování, pokud je formulován jako závazný a pokud jsou na něm uvedené vaše údaje a z obsahu vyplývají další podmínky doba, počet osob atd.

Kvalifikovaným přijetím návrhu shodně s nabídkou a včas smlouva vzniká. Podmínky pro jednostranné zrušení by měly být ujednány rovněž, v případě objednávky na internetu alespoň odkazem na všeobecné podmínky, které jste potvrdila např. Je otázka, zda musí být přijetí písemné, ze zákona nevyplývá, že je písemná forma povinná, pokud si písemnou formu nevymíní přímo strany právního jednání.

Nelze z dotazu posoudit, co přesně obsahoval formulář, zda lze potvrdit ubytování ústně telefonickyv jaké lhůtě aj. Odpověď zní, že v některých případech by mohla smlouva vzniknout, obecnou praxí však bývá spíše, že je ubytování písemně potvrzeno např.

Chtěla bych vědět, jak to mám zařídit, aby byt po mé smrt zdělily rovným dílem. Předpokládám, že by ho chtěly prodal,protože každá má svůj byt. Mohu to ještě pře mou smrti nějak zařídit? Dobrý den, Vaše dcery jsou zákonné dědičky společně s manželem dědí v první dědické linii rovným dílem.

Pokud máte manžela nežijete spolu, ale nejste rozvedeni např. Manžel by mohl být vyloučen závětí, kde byste vyslovila vůli, aby dědily pouze dcery každá rovným dílem id. Závěť doporučuji sepsat u notáře, který Vám poskytne další související informace a uloží závěť do Registru závětí.

Dědictví - Rodinné právo - hotel-dum.cz

Chtěla bych se ještě zeptat, jak jste myslela zastupování při dispozici s účtem? Myslíte tím, zda mám zřízeno dispoziční právo k jeho účtu? To nemám zřízené, jen mi manžel svěřil kartu k účtu a samozřejmě PIN, abych mohla nákupy platit jeho kartou. Děkuji za doplnění odpovědi. Jana Vařáková. Dispozicí se rozumí nakládání s účtem, tj. Máte-li platební kartu a manžel Vás pověřil s nakládáním prostými výběry z bankomatu a platbami, tak to není pro banku dispoziční právo.

K jednání s účtem v bance musíte mít plnou moc. Protože nechodí nakupovat, platím nákupy já, jeho kartou. V současné době leží již měsíc v umělém spánku v nemocnici a nevím, kdy a zda se vůbec probudí.

Chci se zeptat, zda mohu za jeho života používat stále jeho kartu. Vím, že smrtí se účet zablokuje. Jana V. Dobrý den, pokud Váš manžel souhlasí s tím, abyste jej zastupovala při dispozici s účtem, tj. Možná předpokládáte nějakou spornou situaci s případnými spoludědici dětmi z prvního manželství např.

Jaka je velikost clena vaseho manzela

Je třeba vzít v potaz, že peníze na účtech bývají ve společném jmění manželů společné s výjimkou situací, kdy se jedná o majetek mimo společné jmění výlučné dary např.

Tedy i pokud je účet veden na jméno manžela, možná jsou prostředky na něm uložené součástí SJM. Něco jiného by samozřejmě bylo, pokud byste jednala proti jeho vůli, což z dotazu nevyplývá. Smrtí, což vám samozřejmě přeji, ať nenastane, by se účet skutečně zablokoval, jakmile bude banka s touto skutečností obeznámena. Držím palce, ať vše dobře dopadne. Vlastním rodinný důmsyno ho začal rekonstruovat s tím že mi udělá přízemí a on bude v patře.

Celý dům rozdělal s tím že je nyní neobyvatelný a odstěhoval se k přítelkyni. Tam vše začalo že dům dodělá až jej napíši na něho ,a nebude vyplácet sourozence bratra a dceru. Nyní se nastěhoval zpátky do domu a do všech místností nahromadil nepotřebné věci. Začal mě slovně napadat aby sem mu dům nechala napsat na něj ,prý jen Jaka je velikost clena vaseho manzela má na něj právo začal mě napadat že mě dá k soudu a vše co vynaložil do domu bude chtít zpátky.

Já jsem raději odešla bydlet do podnájmu jsem nemocná se srdcem a mám kardiostimulátor. Nejhorší je že mi říká že mám v hlavě bludy a nikdo mi stejně neuvěří. Chtěla jsem dům prodat a koupit si byt ,ale bráni mi vtom ,dá mi prý kč a ať jdu ,ale při dnešních cenách si za toto byt nekoupím.

Syn je plnoletý je mu 34 let. Vlastníkem jsem já platím na dům hypotéku. Mohlo by být kvalifikováno i jako trestný čin vydírání, útisk, omezování domovní svobody aj. Doporučuji využít právní pomoc, pokud je to pro Vás finančně nedostupné, lze se obrátit např. Stručně je třeba podat žalobu na vyklizení k soudu, pokud syn neopustí dům dobrovolně. Zhodnocení, které syn vložil, bude moci nárokovat, nicméně bude zde zřejmě možné vznést protinárok na náhradu škody pro poškození, které způsobil, když dům nechal v neobyvatelném stavu.

Syna je rovněž možno vydědit za podmínek stanovených zákonem. Nechceš s něčím pomoci? Vím že spolu neměly dobrý vztah,než jsem se vdala tak týden před svatbou jsem dostala dědictví po mamince,to bohužel padlo na dluhy,které mu nadělal syn co s ním ještě bydlel,nepřispíval ani na bydlení,jídlo,a co mohl "ukradl",museli jsme mu zrušit trvalý pobyt,pak byl jseště párkrát zavřený,pro majetkovou krádež,nyní žije v Německu,ale to tam byl také zavřen a protože nechtěl aby to vše spadlo na něj tak mluvil a tak byl jako utajený svědek.

Bohužel už nestihl sepsat poslední vůli,jeho smrt mě zaskočila,prosím poraďte,jak to bude s družstevním bytem,na účtě jsme také moc neměli,to stačilo akorát na zaplacení pohřbu,ještě si manžel před smrtí pořídi Dobrý den, pokud nebyla sepsána závěť, dojde k vypořádání společného jmění manželů a polovina družstevního bytu bude součástí dědického řízení. Dědici ze zákona jsou děti a manžel každý rovný dílem, tedy každý zdědí jednu třtinu pozůstalosti.

V manželství jsme s manželem koupili dům za peníze, které jsme obdrželi z prodeje bytu, který Jak zvysit masazni clen doma v SJM.

Manžel se nyní odvolává na to, že mu patří tři čtvrtiny domu. Manželova matka moje tchyně tehdy poslala korun na privatizaci bytu. Peníze odeslala ze svého os. V roce jsme tento byt prodali za 4 korun a za tyto utržené peníze koupili tři čtvrtiny domu, na zbytek domu a jeho rekonstrukci jsme si vzali hypotéku.

Manžel tvrdí, že jeho počínající vnos korun ke dni zániku manželství byl valorizován, a v současné době činí částku 6 korun. Jak by Jaka je velikost clena vaseho manzela dělení majetku rozhodoval soud? Musel by manžel prokazovat částku korun, že byla darována výhradně jemu prost. Tehdy jsme žádnou darovací smlouvu neměli a byt byl zapsán v katastru na nás oba.

Předem děkuji za zodpovězení otázek. Dobrý den, je to poměrně zajímavá otázka, kde soud bude brát v potaz následující: dle původního občanského zákoníku platilo, že pokud byl byt nabýval pouze manžel výlučně za prostředky, které byly v majetku manžela, tj.

Jak je to s nárokem na placené pracovní volno?

Pokud jste byt jste nabyli společně, což dle vašeho dotazu předpokládám, Jak zvysit clena v cviceni by manželovi náležela náhrada jeho vnosu do SJM Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetektj.

Je mi 55 let, rozvod i jeho forma byly pro mě velmi stresující. Momentálně bych ještě řešit vyrovnání nechtěla, protože jsem se ještě scelou situací nevyrovnala a nejsem v příliš velké pohodě. Určitou dobu jsem z těchto důvodů byla i v pracovní neschopnosti. Může si manžel vynutit soudní jednání?

Žádné nebezpečí prodlení i pro formu dohody vůbec nehrozí. Děkuji za odpověď. Jana Dobrý den paní Jano, návrh na zahájení soudního řízení o vypořádání společného jmění může po právní moci rozsudku o rozvodu podat každý z manželů. V případě, že by bývalý manžel žalobu podal, můžete se nechat v rámci soudního řízení nechat zastupovat advokátem, který za vás veškeré věci vyřídí a po poradě s ním se můžete domluvit také na tom, že se osobně soudního řízení účastnit nebudete. Společný majetek Vážená paní doktorko,mám k vám prosbu.

Před 13 léty mi daroval manžel rod. Po 13 letech jsme se rozvedli, a ted na mě podává žalobu o vrácení domu a uvádi, že mi ho nikdy nedal, že jsem se k němu nastěhoval podvodem, že ani neví, že by se se mnou oženil,je mu totiž 83let. Před 14 dny vyhrožoval ,že pozabíjí celou mou rodinu, mám dospělou dceru, syna a Jaka je velikost clena vaseho manzela, byl u toho i dcery přítel.

Požádala jsem o pomoc policii, ale ta mi nijak nepomohla,ani když mi vyhrožoval vyvraždění rodiny. Prosím vás poradte mi. Ivona Ivona Dobrý den, podle občanského zákoníku se dárce může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

Předpokládám, že k ničemu takovému z vaší strany nedošlo. Váš bývalý manžel ostatně také tvrdí neplatnost darovací smlouvy, ne že by byly splněny podmínky pro vrácení daru. Pokud skutečně podal k soudu žalobu o neplatnost darovací smlouvy, bude na něm, aby tuto neplatnost prokázal. Vy máte možnost se ke všem skutečnostem, které bývalý manžel v rámci soudního sporu bude tvrdit, vyjádřit a podle potřeby navrhovat důkazy.

Bližší informace bych vám mohla poskytnout až po prostudování obsahu žaloby. Můžete se na mě obrátit mailem: kancelar advokatka. Již nějaký čas před tím jsem se přestěhoval k maželce do "jejího" družstevního bytu.

S pozdravem Zdena Prokopová Společný majetek Dobrý den. Náš vztah s matkou bohužel nikdy nebyl ideální, ale poté co jsem zdědila po otci polovinu domu, je to katastrofa. Nedávno k nám příšla, chtěla někam odvézt autem, teď a hned, měla jsem se svými dětmi jiný program, sebrala mi klíče od auta a začala vyhrožovat,že mi auto prodá, dokonce mne i uhodila.

Po našem sňatku byla nadále splácena manželčina půjčka na byt a též anuita. V Listopadu roku byl byt převeden do osobního vlatnicví mé ženy. Manželka mi stále, a to někdy velmi důrazně tvrdí, že byt je pouze její. Rád bych se proto, touto cestou dozvěděl, jestli jsem či nejsem spoluvlastníkem onoho bytu.

Děkuji za odpověď, Josef V. Josef V. Dobrý den, vlastníkem družstevního bytu je vždy družstvo, jednotlivým členům družstva náleží členská práva a povinnosti včetně práva nájmu příslušného bytu.

Pokud vaše manželka byla členem družstva ještě před uzavřením manželství, byla i po uzavření manželství nadále členem pouze ona, uzavřením manželství vám vzniklo pouze právo společného nájmu tohoto družstevního bytu. Pokud došlo k převodu bytu do osobního vlastnictví, pak se jedná opět o výlučný majetek vaší manželky.

V případě, že by docházelo k vypořádání společného jmění manželů, měl byste nárok na to, aby byly vypořádány finanční prostředky, které byly ze společného majetku investovány za trvání manželství na výlučný majetek manželky, tj. Společný majetek Dobrý den před 17 lety jsem od své matky dostala penize a za to koupila rodinný domek a nechala napsat pulku na manžela. Muj muž začal dělat dluhy o kterých ani nevím kolik jich je.

Asi před 2 měsíci mě v opilosti fizicky napad dluhy nesplácí a ani nepřispívá na domácnost máme spolu 2 děti 16 a Jak by to bylo při rozvodu s jeho dluhy a rodinným domkem děkuji za opověd Hanka hanka Dobrý den paní Hanko. Pokud máte dům zapsaný v katastru nemovitostí jako společné jmění manželů SJMpak se v případě rozvodu bude vypořádávat celý dům.

Zpravidla se nemovitosti přikáže Jaka je velikost clena vaseho manzela výlučného vlastnictví jednoho z manželů a současně je mu uložena povinnost vyplatit vypořádací podíl druhému manželovi. Finanční prostředky, které jste získala darem od své matky, byste mohla žádat vypořádat jako investici do společného majetku. Podle občanského zákoníku je každý z manželů oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek.

Předpokladem je samozřejmě to, že budete schopna prokázat, že jste uvedené finanční prostředky od matky dostala a že jste je použila na koupi domu. V rámci vypořádání SJM se vypořádávají i dluhy, vzniklé za trvání manželství. V případě, že dům máte s manželem v podílovém spoluvlastnictví, pak dům do vypořádání SJM nespadá a věc budete muset řešit formou vypořádání podílového spoluvlastnictví. Pokud jde vaše děti, máte možnost požadovat po manželovi výživné, a to i v případě, že jste o rozvod nepožádala.

Společný majetek Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně majetkoprávního vyrovnání týkající se domu, již rozvedeného páru, které probíhá teprve po 5 letech. První polovinu domu získal manžel kupní smlouvou před manželstvím a polovinu druhou dostal darovací smlouvou v manželství je jediným vlastníkem domu. Můj dotaz se týká přístavby, provedené v době manželství.

Vím, že po uplynutí doby tří let od rozvodu se SJM dělí na půl. Jaká částka bude dělena: celkové náklady v době stavby před 15lety, nebo současný odhad hodnoty přístavby odhadcem? Sandra K odpovědi na váš dotaz je třeba znát řadu podrobnějších informací. Pokud jde o dělení SJM po třech letech, o kterém hovoříte, Jak mohu priblizit mnozstvi penisu tato lhůta v případě, že před jejím uplynutím nebyla podána žaloba k soudu jednání soudu v této lhůtě nemusí skončit, důležité je podání žaloby nebo nedošlo-li k uzavření dohody o vypořádání.

Pokud ani k jednomu nedošlo, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu sovu, své rodiny a domácnosti výlučně užívá.

O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné. Totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných. Společný majetek Dobrý den, mám dotaz ohledně prodeje poloviny domu v SJM. S manželem jsem se rozvedla z důvodu domácího násilí, od roku jsem od něj nedostla ani korunu,u soudu kvůli výživnému nerozvedené manželky bývalému manželovi prošly všechny lži a soud rozhodl v jeho prospěch.

Bydlím v podnájmu, v manželství jsem nesměla pracovat, hledám práci, ale nemám nárok na podporu. Chtěla bych proto prodat svoji polovinu domu v SJM, protože jsem ve velkých finančních potížích, uspořádání celého SJM se manžel vyhýbá a s majetkem nekontrolovatelně hospodaří.

Za jakých podmínek mohu svoji polovinu prodat jiné osobě, pakliže manžel odmítne předkupní právo? Olga Faustmannová V případě,že máte dům ve společném jmění manželů, nemůžete, na rozdíl od podílového spoluvlastnictví, svůj podíl samostatně prodat. V případě podílového spoluvlastnictví existuje právně ideální polovina nemovitosti, kterou můžete disponovat, v případě společného jmění manželů však vlastníte oba celou nemovitosti dříve existovalo tzv.

Je tedy nutné, abyste co nejdříve podala k soudu žalobu o vypořádání SJM. V případě, že žaloba nebude podána ve lhůtě tří let od právní moci rozvodu manželství, případně v této lhůtě nedojde k vypořádání SJM dohodou bývalých manželů, nastoupí zákonná domněnka, podle které se SJM k nemovitosti přemění na podílové spoluvlastnictví s tím, že každý z bývalých manželů je spoluvlastníkem jedné poloviny nemovitosti.

Pokud tedy lhůta takto uplynula, jste vlastníkem poloviny domu a můžete ji prodat s tím, že nejdříve musíte tuto polovinu nabídnout bývalému manželovi, jako spoluvlastníkovi, z titulu zákonného předkupního práva. Společný majetek Na tomto pozemku bychom rádi postavili dům bez hypotéky,tedy každý z nás by přispěl asi polovinou financí na realizaci stavby.

Přítel má z předešlého manželství 3 děti z toho 1 svěřené do péče ,já mám 2 obě v péči. Brát se nechceme. Kdo by měl nárok na jakou část vybudované nemovitosti? Leona Leona Na Jaka je velikost clena vaseho manzela postupu, který zamýšlíte, byste vy i váš přítel byly každý spoluvlastníkem jedné ideální poloviny jak pozemku, tak domu, který na něm postavíte.

Je třeba zvážit, jakou hodnotu má pozemek, který mu budete takto bezplatně darovat, když na dům budete přispívat také jednou polovinou. Pokud jde o vaše dotazy: 1 jak jsem již uvedla, oba byste se stali spoluvlastníkem k jedné polovině jak pozemku, tak domu. Tato situace bude trvat bez ohledu na vaše soužití či rozchod. V případě rozchodu, pokud byste nechtěli dům nadále užívat společně, by bylo nutné, abyste se dohodli na vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví, tj.

Případně je možné společně dům prodat a peníze získané prodejem si rozdělit každý k jedné polovině. Pokud by dohoda nebyla možná, je může každý ze spoluvlastníků podat k soudu žalobu o vypořádání podílového spoluvlastnictví. Soud pak zkoumá, zda není možné nemovitost reálně rozdělit a každému ze spoluvlastníků přikázat do užívání oddělenou polovinu nemovitosti.

Pokud to není možné, zkoumá soud možnost, kterému ze spoluvlastníků by bylo možné a vhodné nemovitosti přikázat do výlučného vlastnictví a výši finanční náhrady pro druhého spoluvlastníka.

Pokud tento způsob řešení také není možný, rozhodne soud o prodeji nemovitosti a výtěžek z prodeje rozdělí podle velikosti spoluvlastnických podílů. Ohledně dětí je však nutné respektovat jejich neopomenutelný dědický podíl, tzn. Pokud závěť tomu odporuje, je v této části neplatná, nedošlo -li k vydědění uvedených potomků.

Jedná se o otázku posouzení vhodnosti záměru darovat polovinu pozemku, možné zřízení věcného břemena užívání, apod.

Jaka je velikost clena vaseho manzela

Společný majetek Dobrý den, mám na Vás dotaz. Manžel před svatbou do mého bytu investoval dost vysokou částku na rekonstrukci bytu, blížící se k půl mil. Nyní se budeme rozvádět a já ho budu vyplácet. Má nárok na celkou částku, kterou investoval, nebo by se částka snižovala o nějaké opotřebování, když cca 2,5 roku ve stejném bytě bydlel a věci, které kupoval používal?

Děkuji za odpověď, velmi mi pomůže. Jana Výše vložených investice, resp. Mohlo se jednat o dar, který již nejste povinna vracet, mohlo se jednat o jistou náhradu nákladů, které by jinak tehdy ještě partner hradil za bezplatné bydlení, apod.

Otázka investicí tohoto typu je dosti složitá, nelze na ni odpovědět obecně, bez zhodnocení řady dalších, konkrétních okolností. Společný majetek Dobrý den, jsem s přítelem 10 let, 4 roky mám u něj trvalé bydliště, máme spolu hypotéku, kde je v zástavě dům který jsme spolu postavili. Vše je psané na něj, já jsem v hypotéce uvedená jako spoludlužník.

Další články:

Je nějaká možnost v případě rozchodu získat zpět co jsem do toho dala.? Máme jeden společný účet Bohužel mezi sebou nemáme žádnou písemnou ani ústní dohodu, když jsem chtěla vytvořit nějaký dokument, tak mě odbyl, že je na to času dost Bojím se, že mě díky tomu jen využívá a ví, že od něj nemůžu odejít, jelikož bych šla úplně "s holým zadkem" Děkuji. Jolana - Prachatice V případě, že jste smlouvu o hypotéčním Jaka je velikost clena vaseho manzela podepsala, jste povinna dluh splácet podle podmínek smlouvy, bez ohledu na to, na koho je nemovitost napsaná.

V případě, že byste dluh přestala splácet a neplatil jej ani přítel, přistoupí banka k exekučnímu prodeji nemovitosti. Možnost vyvázat se jako spoludlužník z úvěru záleží na podmínkách banky, zpravidla k tomu ale nepřistupují. Pokud jde možnost získat zpět investice vložené do domu, jehož výlučným vlastníkem je přítel, je to problematické. Musela byste prokázat výši vložených investic a důvod těchto investic.

Od důvodu provedených investic se pak také odvíjí délka možného promlčení vymahatelnosti vložených investic. Společný majetek Se současným manželem žiji již 10 let,ve společné domácnosti 4 roky, z toho 2 rok y manželé. Než jsme se vzali, tak si manžel pořídil 3 nemovistosti, jednu splácíme ještě nyní ty dvě ostatní koupil v hotovosti. Žiji s dětmi v jeho domě, který prý opravoval pro nás aby jsme měli kde žít.

Vše je psané na něj. Už od uzavření manželství mi manžel zdůrazňuje,že dům bude jeho dcery, nechce mi udělat ani věcné břemeno, prostě kdyby se s ním něco stalotak musím odejít. Mám byt, který pronajímám, ale připadá mi, že když se třeba po 20ti letech budu muset vrátit do bytu, že to třeba ani neutáhnu finančně, nehledě na to, že nyní dům manžela považuji za svůj domov a děti taky.

Manžel mi přispívá 4 tis. Manžel má velký příjem, když chce tak si koupí co chce, např. Nejradši bych odešla už teď. Martina Ráda bych Vám poradila, ale z Vašeho popisu nedokážu přesně odhadnout, co je pro Vás vlastně důležité a čeho chcete dosáhnout. Záleží na tom, jestli máte v úmyslu svou stávající životní situaci vyřešit se zachováním manželství, nebo od manžela odejít, podat žalobu o rozvod a návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu a stanovení výživného.

Hmotná i kulturní úroveň manželů by měla být v zásadě stejná - mají vůči sobě navzájem vyživovací povinnost, jejíž rozsah může na návrh jednoho z nich určit i soud, přičemž přihlédne k výdělkovým schopnostem manželů a také k péči o společnou domácnost.

  • Clen muze, jake velikosti
  • ID: upozornění pro uživatele K disparitě podílů při vypořádání společného jmění manželů soudem Ačkoli při majetkovém společenství manželů soudy obvykle vycházejí z pravidla stanoveného v ust.
  • Cestování Právní poradna Právní poradna je bezplatná a je určena výhradně registrovaným čtenářům portálu i60 v seniorském věku.
  • K disparitě podílů při vypořádání společného jmě | hotel-dum.cz
  • Genetika velikosti clenstvi
  • Hypotéka pro jednoho z manželů: Je to vůbec možné?

Společný majetek Dobrý den, četla jsem tu v jednom dotazu, že dohoda o vzájemném vypořádání SJM závazná. Také jsem před rozvodem takovou dohodu uzavřela s vidinou bezproblémového rozvodu. Podpisy obou stran byly na dohodě ověřeny matrikou. Jenomže než došlo k soudnímu jednání, dnes již ex-manžel si vše rozmyslel a dohodu popřel. Byli jsme rozvedeni, ale majetek vyrovnán nebyl a teď mě čeká dlouholetý soudní spor, kde není vítězů.

Mám nějakou možnost, jak se dovolat platnosti a závaznosti dohody o vyrovnání SJM? Děkuji Dagmar V případě, že jste uzavřeli dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a společného bydlení ve smyslu ust.

V tomto případě je nutné až po právní moci rozsudku o rozvodu uzavřít dohodu novou a v případě, že dohoda s bývalým manželem není možná, je nutné se obrátit na soud s žalobou o vypořádání SJM. Společný majetek Chtěla bych vědět, jak se mohu chránit před půjčkami, které manžel uzavírá bez mého souhlasu. Sám je nemá z čeho splácet a já se bojím, že je budu muset jednou splácet za něj. Má několik půjček z předchozího manželstvíkteré mu byly určeny majet.

Všechny peníze využil pro svou osobní potřebu. Teď mi hrozí, že Jaka je velikost clena vaseho manzela vezme další půjčku ať na něho mám vzpomínku - jak tvrdí.

Prosímje nějaká obrana před nechtěnými dluhy? Děkuji Lenka Podle občanského zákoníku do společného jmění manželů nespadají závazky, týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Nicméně pokud dojde k exekučnímu vymáhání těchto dluhů, je exekutor oprávněn na tento dluh zabavit i majetek, který náleží do společného jmění manželů. Nemůže tedy zabavit pouze majetek, který je ve vašem výlučném vlastnictví. Vím, že promlčecí lhůta není žádná. Prosím laskavě o info, kam se obrátit, abych zjistila, kdo záležitost vypořádával, kam se obrátit pro dokumenty, které bych chtěla vidět. Vyděděna ani nic podobného jsem nebyla.

Děkuji za pomoc, Ingrid Ingrid Dobrý den Ingrid, obraťte se na dědické oddělení na soudě ve městě, kde měl váš otec trvalé bydliště. V případě úmrtí jednoho z nich, dědí ten druhý a příbuzní zemřelého? Jak by to bylo v případě spol. Vlasta Vlasta Dobrý den Vlasto, v případě, že zůstavitel nemá potomky, pak může o svém majetku pořídit závětí zcela libovolně.

Pokud závěť nezanechá, pak nastupují dědicové ze zákona. Pokud má zůstavitel potomka, pak je při pořízení závěti omezen právy neopomenutelných dědiců. To znamená, že nezletilým potomkům se musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona.

Pokud závěť tomu odporuje, je v této části neplatná, nedošlo-li k vydědění uvedených potomků. Dědi náležejí do první zákonné dědické skupiny. V první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel, každý z nich stejným dílem.

Na oficialni potvrzeni jeho trestne cinnosti napr. Dekuji Vaclav Dobrý den Václave, zůstavitel může vydědit potomka, jesliže byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku. Oficiální potvrzení k vydědění nepotřebujete. Obraťte se na notáře v místě vašeho bydliště, ten vám se sepisem listiny o vydědění pomůže. Dotaz byl ohledně mého přítele a jeho chalupy, kterou splácí.

Týkalo se to problému jeho nekomunikujících dětí a jejich případných práv k chalupě. Přítel mě teď požádal o ruku a budeme se brát. PO svatbě chce přepsat půl chalupy na mě. Je to tak, že v případě dědictví, by z jeho půlky byla ještě část čtvrtina moje a pak teprve poslední čtvrtinu dědily jeho děti?

I v případě, že tu půlku nabyl před manželstvím, ale já mu pomáhám s pracemi i finančně se podílím na její rekontrukci. To samozřejmě platí i pro mije děti, že by eventuelně dědily dohromady je čtvrtinu.?

Děkuji moc Hanka Hanka Dobrý den Hanko, vy byste dědila společně s dětmi přítele, a to každý stejným dílem. Velikost vašeho podílu by tedy záležela na počtu dětí. Částečně změnit to můžete závětí. Vaše děti účastníky dědického řízení nebudou, ledaže by jim váš přítel určitou část majetku odkázal nesmí však pominout svoje děti.

Po strýci pátráme, jelikož je stále v katastru nemov. A dokud nebude vyřízeno dědictví po zapsaném vlastníku a nebudou ustanoveni dědici, není možné s nemovitosmi jakkoli nakládat a řádně je spravovat. Strýc zemřel ještě dříve než stačil vše řádně urovnat. Zanechal po sobě manželku, která po jeho smrti skončila v nějakém ústavu v NY, jako psychicky labilní a za svůj život neměli žádné děti.

Bohužel se nám nedaří vypátrat, kde se teta moment. A peníze na cestu tam, to opravdu nemáme. Prosím Vás tedy o radu, jakým způs. Předem Vám mockrát děkuji za Vaši cennou radu. Děkuji, Iveta Jaka je velikost clena vaseho manzela Dobrý den Iveto, vaši situaci bude nutné zřejmě řešit pomocí institutu prohlášení osoby za mrtvou.

Napište mně na mail info advokatka. Naši rodiče se rozvedli a otec se znovu oženil. Jsme dva sourozenci. Otec nedávno zemřel a u notáře jsme se dověděli,že jeho žena si nechala 1týden! Do dědic. Můžeme se bránit? A jak? Pavla Dobrý den Pavlo, v rámci dědického řízení můžete namítat neplatnost závěti.

Obraťte se na advokáta, který bude mít možnost se se závětí seznámit podrobně. Dále je možné žádat započtení tohoto daru. Podle občanského zákoníku při dědění ze zákona se dědici na jeho podíl započte to, co za života zůstavitele od něho bezplatně obdržel, pokud nejde o obvyklá darování. Při dědění ze závěti je třeba toto započtení provést, jestliže k němu dal zůstavitel příkaz anebo jestliže by jinak obdarovaný dědic byl proti neopomenutelnému dědici neodůvodněně zvýhodněn.

Jeho rodiče nežijí, má jen 2 sourozence. V případě manželova úmrtí, dědila bych ze zákona já a jeho 2 sourozenci, nebo jenom já, když rodiče už nežijí? Mohu sepsat závěť, kde odkážu dědictví po mně jen synovi, nebo dědí i manžel ze zákona?

Dědictví družstevního bytu: Lze zdědit družstevní byt? Jak probíhá převod? - hotel-dum.cz

V závěti múže manžel odkázat dědictví komukoliv, pozůstalý manžel je opomenutelný? V případě úmrtí nás obou bez závěti by dědili múj syn a dva manželovi sourozenci, každý třetinu, anebo syn polovinu a druhou polovinu 2 sourozenci? Trochu hodně otázek, na některé jsem nenašla odpověď ani při čtení zákona, ani ve Vašich předcházejících odpovědích. Zdravím a děkuji předem, Eva Eva Š.