Velikost clena v chladu

Chlad z teplárny? Umí ho vyrobit a dodat zákazníkům stejně jako tradiční teplo, páru nebo elektřinu. V jeho potenciál ale věříme. Její distribuční síť měří kilometrů, z nichž je 97 kilometrů parovodů, 23 kilometrů horkovodů a 44 kilometrů teplovodů. Chlad z teplárny využívá hlavně Jihočeská univerzita v knihovně, rektorátu nebo na filozofické fakultě. V pondělí to řekl člen představenstva teplárny Martin Žahourek.

Zobrazit celý záznam Abstrakt Diplomová práce se zabývá návrhem chladícího zařízení pro konkrétní specifickou aplikaci - Městské divadlo v Brně.

Velikost clena v chladu

Řešení chladícího zařízení zahrnuje komplexní návrh výměníku tepla, akumulátoru chladu a dimenzování potrubní soustavy pro jednotlivá použitá média. Součástí návrhu je také volba jednotlivých čerpadel, která zajišťují potřebnou cirkulaci chladících médií v uvažovaných potrubních trasách. Zvolený akumulátor chladu v této aplikaci zmenší velikost potřebného chladícího zdroje tudíž náklady na realizaci.

895 Legends of the Rainbow Lady , Multi-subtitles

Vše je zpracováno ve výpočtovém softwaru. Výsledný návrh je rovněž vypracován v grafickém programu a bude sloužit jako jeden z podkladů pro následnou realizaci.

Velikost clena v chladu

This diploma thesis deals with design of chiller for specific aplication — The City Theatre in Brno. The solving equipment of cooling appliance includes complete design Velikost clena v chladu heat exchanger, battery cold and dimensioning of pipeline system used for various media.

Využívají ho hlavně Jihočeská univerzita a Jihočeské muzeum ve svém archivu, společnost jedná s několika dalšími velkými zákazníky. Ve městě loni teplárna prodala gigajoulů chladu. V pondělí to řekl člen představenstva teplárny Martin Žahourek. Městská firma umí chlad vyrobit a dodat zákazníkům stejně jako teplo, páru nebo elektřinu.

One part of design is also choice of individual coolant pumps, which guarantee necessary cirkulation of cooling medium in a certain pipeline routes. Selected battery cold in this administration reduced the size of the necessary cooling resources, therefore the cost of implementation.

Velikost clena v chladu

Everything is processed in calculating software. The resulting proposal is also drafted in the design program and will serve as one of the bases for subsequent implementation.

Velikost clena v chladu

Klíčová slova.