Velikost clena Vyhodne postoje

Sociální facilitace poukazuje na to, že jednoduché a dobře zažité individuální úkony provádějí lidé v přítomnosti druhých osob rychleji, než vykonávají-li je samostatně. Sociální role určuje, jak se má daný jedinec ve skupině chovat podle toho, jaká role mu byla přidělena př. Psychologické důvody zkreslení komunikace často vyplývají z naší potřeby ukázat se druhým v lepším světle. Odolné vůči změně jsou též postoje vnitřně konzistentní a sekundární postoje, závislé na více než jednom primárním postoji. Začnou se vytvářet sociometrické pozice, které vyjadřují stupně vzájemné přitažlivosti, odpudivosti či lhostejnosti jedněch vůči druhým.

Jsou to jedinci altruističtí, empatičtí, dobře naladěni, mohou dobře působit jako vzor, jsou nekonfliktní. Žák v nevýrazné pozici — nebo spíš žáci v nevýrazné pozici, protože se jedná o nejpočetnější skupinu, je těžké tuto skupinu žáků nějak charakterizovat, Velikost clena Vyhodne postoje jejich osobnosti jsou proměnlivé a jejich pozice se může během fungování skupiny měnit.

Hrabal, [7] V literatuře se můžeme setkat také s pojmy alfa, beta, gama, omega, které označují sociální pozice. Braun, Marková, Nováčková, [5] Pozicí alfa je myšlen vůdce skupiny, někteří vůdci působí skrytě na první pohled, učitelé ho nemusí identifikovat, autoři hovoří, že ve skupině mohou být jedinci s alfa postavením.

Pozicí beta je myšlen člen skupiny s nízkým sociálním vlivem, přijetí nebo spíše toleranci skupiny si získává skrze své kompetence nejčastěji školní. Na pozici gama se umisťuje člen skupiny, jenž je pasivní, přizpůsobivý, snadno se identifikuje s alfou.

Těchto typů žáků je většinou větší počet ve třídě. Omega pozicí je myšlen žák, který se neidentifikuje se třídou. Braun, Marková, Nováčková, [5] Vágnerová dodává ještě jednu roli a tou je obětní beránek skupiny, který slouží pro odreagování frustrace skupiny tím, že se skupina snaží najít negativně hodnoceného spolužáka, umožňuje některým žákům se posouvat ve vertikální stupnici pozic výš.

Jak priblizit priblizeni penisu Cviceni pro rychle rostouci clen

Někdy může obětní beránek dočasně třídu i spojovat, žáci se mají proti komu vymezovat. Tuckmanův model. Mluvená a psaná řeč je specificky lidskou formou komunikace, jde o sociálně získaný systém zvukových a grafických vzorců vázaných na kulturně sdílené významy. I v rámci sdíleného jazyka existuje řada odlišných variant - každá subkultura až k jednotlivým sociálním skupinám si vytváří svůj specifický slovník a systém vzájemně provázaných významů a asociací např.

Specifické způsoby verbální komunikace posilují pocit skupinové sounáležitosti, ale mohou způsobovat šumy v komunikaci.

Výpočet výše podpory při ošetřování člena rodiny v roce - Finance hotel-dum.cz

Neverbální nonverbální komunikace používá ke sdělování významů jiných než verbálních prostředků. Porozumění neverbálnímu sdělení je výsledkem interpretace výrazu či gesta. Základem porozumění je schopnost člověka rozpoznávat výrazy či gesta jako znaky určitých vnitřních stavů. Některé výrazy chápeme na základě vrozených mechanismů - především smích, hněv a údiv.

  • Malé skupiny z hlediska soc.
  • Sociální trénink 1.

Ostatní jsou naučeny a tudíž kulturně ovlivněny. Neverbální komunikace je nedílnou součástí komunikace verbální. Porozumění verbálnímu sdělení je neverbálním doprovodem upřesněno a v některých případech lze porozumět přesně verbálnímu sdělení pouze v kontextu s neverbálními projevy.

Mezi neverbální projevy patří: Mimika - výraz obličeje, pohyby očí, obličeje, zčervenání, zamračení Kinezika - pohyby celého těla, rukou, nohou, postoj Oční kontakt - komunikace vůbec začíná až po očním kontaktu. Očima lze vyjádřit velký rejstřík výrazů, některé emoce identifikujeme především podle výrazu očí strach, smutek.

Paralingvistika - neobsahové součásti řeči - zámlky, tón hlasu, síla, rychlost řeči, plynulost nebo zadrhávání, projevy vzrušení, rozrušení, úzkosti apod. Proxemika - blízkost, vzdálenost, doteky, prostorová vzdálenost osob a jejich konstelace. Gestika - většina gest má konkrétní význam a může tedy přímo zastoupit verbální komunikaci.

Podle některých autorů patří do neverbální komunikace také styl oblečení, účes, nalíčení, čistota, doplňky Velikost clena Vyhodne postoje. Způsob, jakým se jedinec prezentuje v sociálním okolí, je tedy možno považovat také za vysílané sdělení. Patologické formy komunikace Poruchy komunikace lze rozdělit do několika oblastí: poruchy způsobené vadami funkcí, které se na komunikaci podílejí poruchy způsobené nedostatečnými komunikačními dovednostmi poruchy způsobené úmyslným zkreslením sdělovaného Poruchy způsobené vadami funkcí, které se na komunikaci podílejí Příčinou není úmyslná deformace či zastírání pravdy, ale problémy na straně původce sdělení.

Kvuli tomu, co se clen zvysi Jak zlepsit velikost clenu

Poruchy řeči významně ovlivňují průběh a srozumitelnost komunikace - především srozumitelnost sdělení. Zvláště tak působí vady výslovnosti nebo jiné vady řeči, např. Obtíže komunikace způsobené poruchami myšlení zpravidla vyplývají z odlišnosti nebo postižení myšlenkových procesů komunikujícího - komunikace s mentálně či neurologicky postiženým. Duševní poruchy často ovlivňují jak obsah tak formu komunikace. Může jít o neochotu nebo neschopnost komunikace autismus, Velikost clena Vyhodne postoje a některé psychózy.

Jindy jde naopak o velkou slovní produkci, kdy však ve skutečnosti nejde o komunikaci. Mohou se také objevovat nutkavé verbální projevy - vulgarismy, neologismy. Poruchy způsobené nedostatečnými komunikačními dovednostmi Pokud hovoříme s někým, kdo sice používá stejný jazyk jako my, ale nemá dostatečně rozvinutou schopnost Velikost clena v 15, nedochází u něj k pochopení sdělení, které vysíláme a na druhé straně my můžeme snadno dojít k závěru, že příjemce sdělení nám nerozumí, zatímco může jít pouze o to, že své porozumění není schopen vyjádřit.

Lingvisté hovoří o rozdílných jazykových kódech. Poruchy způsobené úmyslným zkreslením sdělovaného V každodenním životě je podstatně významné, jestli to, co je nám sdělováno, je pravdivé, jestli nejsme komunikací manipulováni, podváděni či klamáni. Pravda a lež v komunikaci Termíny pravda a lež, případně ještě polopravda v komunikaci, mají smysl pouze v kontextu obsahu sdělení a reality, kterou tento obsah vyjadřuje.

Subjektivní pravdivost, např. Objektivní pravdivost sdělení lze ověřit pouze v případě, že se sdělení týká verifikovatelné skutečnosti. Častěji než přímá lež se objevuje polopravda - sdělené pravda je, ale není to pravda celá. Polopravda může být mnohem nebezpečnější, protože pravdivé momenty sdělení vedou příjemce k přesvědčení, že sdělení je důvěryhodné.

Účel zkreslené komunikace Zištný účel zkreslené komunikace slouží k tomu, aby nás původce sdělení přesvědčil o něčem, co je výhodné pro něj, ne vždy to však je výhodné také pro nás.

Hair COLOR for YELLOW skin! The yellowish tinge to the face! Skin with pigmentation!

Cílem manipulace je přimět lidi, aby sdíleli názor původců sdělení např. Za manipulací je často skryt rovněž zištný cíl. Zkreslení komunikovaného sdělení za ochranným účelem může být vedeno např. Často je tak tomu při tzv. Psychologické důvody zkreslení komunikace často vyplývají z naší potřeby ukázat se druhým v lepším světle.

Sociální vlivy v komunikaci Způsob komunikace je závislý na tom s kým a v jaké situaci komunikace probíhá. Komunikace sociální vztahy odráží, zároveň je rovněž utváří, protože sociální situaci lze způsobem komunikace ovlivnit. Ve verbální komunikaci existují variace jazykového stylu, které navozují různé sociální konotace, např.

Standardní řeč je formálnější a kultivovanější, charakteristický je pro ni rozvinutý slovník, správná výslovnost a správná gramatika. Tento řečový styl je spojován s vysokým socioekonomický statusem, odborností a vlivem mluvčího.

Foto Jak urcit velikost clena Rozsireni sexualniho clena

Pro nestandardní řeč je charakteristický omezený slovník, nedbalá výslovnost a nesprávná gramatika. Mluvčím připisujeme nevzdělanost, nízký socioekonomický status a nízký vliv. Standardní řeč je používána především ve formálních situacích, zatímco v intimnějších situacích, neformálních konverzacích či ve skupině lidí stejného statusu je používána řeč nestandardní. Podobně neverbální komunikace je ve formálních Velikost clena Vyhodne postoje více kontrolovaná, v neformálních jsou projevy komunikujících uvolněnější.

Posluchač takto dostává informaci, jak mluvčí situaci chápe, za jakou ji považuje. Přechodem z jednoho řečového stylu do druhého lze interakci ovlivnit, navodit větší či menší odstup od druhého člověka. Styl komunikace vyjadřuje a udržuje úroveň afiliace - blízkosti komunikujících a jejich relativní sociální status. Blízkost mezi komunikujícími se ve stylu komunikace projevuje především tykáním a používáním křestního jména mezi blízkými lidmi a naopak vykáním a používáním titulu při oslovení.

Vzájemný sociální status je zřetelně vyjádřen způsobem oslovování učitel oslovuje žáka jménem, žák jeho titulem. Při vzájemné rovnosti používají obě strany stejný způsob oslovení. V situaci, kdy je vzájemný status nejasný, pozorujeme, že mluvčí se oslovení vyhýbá. Afiliaci vyjadřuje rovněž výrazné zapojení neverbálních prvků - pohledů, dotyků, fyzické blízkosti, které posilují pozitivní vyznění komunikace.

Pokud však komunikace nemá pozitivní obsah, jsou tyto prvky vnímány negativně např. Vzájemnou blízkost členů skupiny vyjadřuje také používání specifického jazyka, ať jde o odborný žargon či skupinový slang.

Pro učitele z toho plyne: nikdy nezadávat skupinovou práci, která by se hodnotila pouze jako celek, ale snažit se vždy předem jasně deklarovat, že primárně bude každý hodnocen za práci, kterou odvedl, samostatně, ale samozřejmě s možností sekundárně ohodnotit práci jako celek, čímž se ohodnotí schopnost skupiny domluvit se a spolupracovat.

Clenske dimenze pro Zodiac Zvetseni mozku

Je-li jedinec na členství ve skupině silně zainteresován, má na něj skupina větší vliv např. S přibývající atraktivitou skupiny se zvyšuje i její tlak, resp. Uveďme si nyní některá pozorování ohledně podléhání tlaku skupiny Krech, : příslušník skupiny často podlehne tlaku, i když je očividně názor skupiny nesprávný jedinec může podlehnout i takovému tlaku, který má pro něj osobní význam např.

Konflikt znamená střetávání neslučitelných tendencí. Ke konfliktu mezi jedincem a skupinou dochází, když skupina frustruje dosažení cílů, které jedinec má např. Jde tedy o dva druhy konfliktů podle toho, zda je překážkou skupina nebo její člen. Také mezi členy malé skupiny vystupují vztahy přátelství a nepřátelství, Velikost clena Vyhodne postoje. Někteří vědci soudí, že konflikt má vztah ke skupinové solidaritě: Solidarita ve skupině se upevňuje soupeřením s jinými skupinami, ale také v souvislosti s atraktivitou skupiny a její vnitřní soudržností.

Když je k řešení nějakého problému nutné rozhodnutí většiny členů skupiny, dochází k vzájemné podpoře a vylučování těch, kteří mají jiné mínění a nechtějí sdílet postoj většiny typickým příkladem je česká politika minimálně od válečných let po současnost. V takovém případě dochází k růstu solidarity mezi většinou příslušníků skupiny a upevňuje se i vzájemná závislost mezi nimi.

Jedinci, kteří mínění většiny nezastávají, se ocitají v konfliktu se skupinou. Pro výkonost skupiny je důležitá Foto velikosti clenu muzu její soudržnosti kohezekterá může být vymezena výrokem táhnout za jeden provaz. Čím více členů skupiny "táhne za jeden provaz", tím je produktivita skupiny větší u pracovních skupin to je ještě podmíněno integrací skupiny s cíli podniku.

  1. Rozvojová etapa skupiny, historie skupiny Atmosféra ve skupině Soudržnost a napětí Skupinová dynamika je tvořena interakcí členů skupiny, osobnosti jednotlivých členů a vztahů které zakládají.
  2. Male skupiny z hlediska soc. psychologie
  3. Он ни разу не посмотрел по сторонам.
  4. Jak pochopit, co je vas clen
  5. Struktura malé skupiny - vztahy, role, statusy, normy – Wikisofia

Na tomto místě si neodpustím malý exkurs do teorie týmů, který však může mít relevanci i pro pedagogiku: v týmu mohou existovat tři druhy myšlení: operativní myšlení: je nejběžnějším ale také nejhorším typem myšlení; když má tým vyřešit nějaký úkol, jeho členové se plácají uvnitř problému a téměř chaoticky Velikost clena Vyhodne postoje řečeno operativně činí nějaké akce s úmyslem problém řešit.

Bohužel často jsou akce jednotlivých členů týmu, či dokonce i stejného jednotlivce v různém čase, protisměrně působící a pozitivní výsledek se těžko dostaví. Při strategickém myšlení jsou stejně jako v přechozím případě členové týmu schopni vidět problém jako celek, navíc však jsou schopni vidět i společný cíl a problém společnými silami tlačit k tomuto cíli.

Principy tohoto myšlení jsou: definice cíle, efektivní poznání cílů, jevů a souvislostí, schopnost dohody a dodržování dohody, plán postupu k cíli. Pro učitele z řečeného vyplývá, že by měli těmto principům své žáky důsledně učit: např. Konflikty mezi členy skupiny se nemusí týkat skupinových cílů, může jít o osobní spory mezi členy skupiny, které se jí vůbec netýkají. Pokud se hovoří o názorové jednotě, jedná se vždy o vztah k záležitostem, které se týkají skupiny. V utváření skupinové soudržnosti se uplatňují navzájem závislé faktory: vzájemná náklonost mezi členy skupiny zvyšuje jednotu jejich mínění a ta zase podporuje upevňování vzájemné náklonosti.

Jedná se tedy o kruhový proces, v němž se utváří a upevňuje koheze skupiny. Uvědomme si, že nacházíli se jedinec v konfliktu se skupinou, nachází se v konfliktu s jejími členy či dokonce jejich většinou - podle míry kohezivity skupiny. Může ovšem jít také o konflikt mezi podskupinami nebo mezi skupinou a frakcí, která se v ní vytvořila. Za další významné faktory pro kooperaci a konflikt se považují rysy osobnosti členů skupiny. Pro školní praxi má výše řečené mnoho konsekvencí.

Předně, žáci by neměli být stavěni dlouhodobě proti sobě. Třídě by měly být často zadávány úkoly, na kterých by museli všichni jedinci kooperovat, přičemž by byla hodnocena také schopnost této kooperace a odměnou by byla i nějaká výhoda pro třídu jako celek. V praxi může jít o nějakou společnou soutěž, za ktrerou je Velikost clena Vyhodne postoje vyhrát pro třídu třeba výlet nebo sportovní hřiště.

Taxonomie skupinového členství S problematikou atraktivity, solidarity a skupinových konfliktů a jevů souvisí problematika skupinového členství. Vychází se z hledisek přitažlivosti jedince pro skupinu a naopak a dospělo se k následujícím kategoriím: psychologické členství: vyznačuje se silnou přitažlivostí skupiny pro jedince a silným uznáním jedince skupinou psychologické nečlenství: skupina přitahuje jedince jen slabě a on je skupinou jen málo uznáván preferenční skupinový vztah: skupina má pro jedince silnou přitažlivost, ale skupinou je jen málo uznáván marginální skupinový vztah: pro jedince je skupina jen málo přitažlivá, ale je jí vysoce uznáván Tyto typy členství mají vliv na mnoho skutečností, např.

Kennedyho dojít k nesmyslnému rozhodnutí o invazi v Zátoce sviní na Kubě vylodilo se tam v roce americké komando složené povětšinou z nevycvičených kubánských exulantů; byli na hlavu poraženi kubánskou armádou - pozn. Dospěl k názoru, že - tak jako v jiných podobných případech - zde šlo o skupinový tlak spojený s deindividualizací, založený na respektování, resp.

Tento paradox, kdy vysoce expertní skupina může propadat osudným omylům v rozhodování, se vysvětluje překročením bezpečných hranic soudržnosti, které je u členů skupiny provázeno pocity krajního optimismu a sklonem k převzetí rizika, podceňováním nebezpečí, vírou ve "vnitřní morálnost skupiny", tendencí jednomyslnosti, vznikem "autocenzury deviace" a jinými znaky. U skupin, které syndromu skupinového myšlení, tj. Členové skupiny ovšem mají dojem, že myslí a rozhodují se svobodně.

Pro učitele, vzhledem k jejich relativně silné autoritě pro žáky, z toho plyne, že by neměli i třeba bona fide podporovat ať již explicitně nebo nepřímo nesprávné názory či nevhodné aktivity svých žáků, protože tím značně přispívají k jejich fixaci jako správných.

Sledujte video cviceni pro zvyseni clena Velikost clena 15 cm photo

Sociální role je očekávání, které má skupina na určitou osobu ve skupině. Sociální role určuje, jak se má daný jedinec ve skupině chovat podle toho, jaká role mu byla přidělena př.

Normalni tloustka clenu cm Jak zvetsit sexualni clen dojeni

Sociální interakce je proces, kdy chování jednoho jedince podněcuje chování jedince druhého, vzájemně na sebe reagují a vytvářejí tak řetěz podnětů a reakcí. Inkluze probíhá ve třech fázích: jedinec skupinu pozoruje jedinec přemýšlí o vstupu do skupiny jedinec se zapojuje do chodu skupiny a učí se jednat dle skupinových pravidel [10] Sociální percepce neboli vnímání ostatních lidí je důležitou složkou sociálních interakcí, jelikož nám umožňuje vytvořit si jakýsi obraz o druhém člověku, např.

Sociální psychologie. Pokud toto zklamání souvisí s něčí činností, bývá tento člověk zpravidla obviněn ze schválnosti.

Roli hraje i společenská žádoucnost: pokud se někdo chová v rozporu s tím, co lidé běžně schvalují a oč usilují, většinou ho nepodezíráme, že tak Velikost clena Vyhodne postoje schválně. Základní atribuční omyl Jedná se o tendenci přičítat lidské chování vlastnostem či povaze dané osoby a zanedbávat situační informace.

Základní atribuční omyl je zvlášť nápadný při porovnání toho, jak hodnotíme vlastní výkon například u zkoušky a výkon našich kolegů: u ostatních vidíme příčiny jejich úspěchu či neúspěchu v jejich schopnostech, píli či lenosti, zatímco svůj vlastní výkon posuzujeme i z hlediska toho, že jsme neměli čas se řádně připravit, že jsme indisponovaní, protože jsme nemohli v noci spát, měli jsme štěstí na otázku, apod.

Se snahou ovlivnit přesvědčení se setkáváme v osobní komunikaci i v masmédiích. Máme zkušenosti s přesvědčováním druhými i s přesvědčováním druhýchabychom jednali určitým způsobem, přičemž slýcháme řadu argumentů, které příslušné jednání zdůvodňují. Své postoje si jsme většinou schopni dobře vybavit. Snahu o změnu postojů provází prakticky každé vyjednávání dvou a více názorových stran. S úsilím o změnu našich postojů se patrně nejčastěji setkáváme v souvislosti s ovlivňováním našeho spotřebitelského chování.

Avšak i výchova dětí z velké části zahrnuje formování jejich postojů.

Sociální_psychologie s logy

Se sofistikovanější, méně vědomou taktikou ovlivňování politických postojů veřejnosti se setkáváme například v denním tisku. Politik či politička se obvykle na těchto snímcích tváří nesympaticky, případně je na nich zvýrazněna nějaká jeho či její vada na kráse. Pro čtenáře je ovšem v této souvislosti užitečné analyzovat vlastní emotivní reakce a na ně navazující politické postoje. Postoje a jejich význam v každodenním životě Postoje ovlivňují naše vnímání, myšlení a chování.

Jedinec, který hluboce nesouhlasí s jadernou energií, si při požádání o sdělení názoru na uvedené téma z paměti snadno vybaví příslušné znalosti.

HadjMoussová, Z. Doplňující text ze sociální psychologie

Také jeho zpracování nových informací bude ovlivněno jeho dosavadními postoji. Bude připraven v souladu se svým postojem jednat, třeba tak, že podepíše petici za zavření jaderné elektrárny.

Známe-li vzájemně své postoje, svět je předvídatelnější. Postoj je v podstatě hodnocení nějakého objektu.

Navigační menu

Postoje obsahují kognitivní, emoční a behaviorální aspekt. Kognitivní komponentu tvoří určité přesvědčení, které vůči objektu zastáváme. Emoční komponenta se týká pocitů, které v nás daný objekt vyvolává a behaviorální složka zahrnuje jednání vůči objektu a také úmysl se takto chovat. Názory na rozdíl od postojů nejsou obsazeny emocemi — jsou to jen výroky, o kterých si myslíme, že jsou pravdivé.

Postoje tedy zpravidla lze od názorů rozeznat emočně zabarveným jazykem, který při jejich vyjadřování užíváme.

Account Options

Z uvedeného je zřejmé, že postoje úzce souvisí s hodnotami. Většinou přímo vycházejí ze základní hodnotové soustavy člověka. Z ní si také vytváříme morální standardy, podle nichž posuzujeme vlastní chování i chování druhých.

Hodnotící reakci bez vědomých myšlenek a vzpomínek ovšem může automaticky vyvolávat i pouhá přítomnost předmětu postoje lidé mají například raději písmena z abecedy, která jsou součástí jejich jména, než písmena ostatní, aniž by si tuto souvislost uvědomovali.

V takovém případě hovoříme o implicitních postojích. Význam postojů spočívá v tom, že šetří energii, kterou bychom při každém setkání s určitým objektem znovu vynakládali do přemýšlení o tom, jak se k tomuto objektu máme zachovat. Povaha postojů Postoje plní řadu funkcí. Jejich znalostní funkce souvisí s tříděním a usnadňováním zpracování nových informací.

Svou utilitární funkci postoje plní tím, že pomáhají vyvarovat se negativních výsledků a dosahovat efektů pozitivních. Něčí postoj k pizze může být například založen na odměnách výborná chuť i trestech riziko tloustnutí a vysokého cholesterolu. Výsledný postoj k pizze může být mírně pozitivní dát si ji jako odměnu jednou za měsíc. Postoje plní dále funkci sociální identity. Zastávání příslušného postoje může vést k identifikaci jedince s určitou subjektivně významnou skupinou.

  • Sociální role je spíše vyjádřením sociální pozice, je to očekávání, jak se jedinec má projevovat.
  • Po prostudování tohoto textu budete umět vysvětlit: základní mechanismy mezilidských interakcí zákonitosti sociální percepce a komunikace jakým způsobem se utvářejí postoje a jak je lze ovlivňovat strukturu malých sociálních skupin a základy skupinové dynamiky základní strategie vyjednávání na pracovišti, problematiku osobní motivace pracovníka, styly řízení pracovního týmu nejčastěji se vyskytující varianty patologické komunikace, patologického jednání a patologických jevů skupinového života 2.

Postoje tedy posilují sociální vztahy a zvyšují skupinovou soudržnost. Poslední nejčastěji zmiňovanou funkcí postojů je udržování sebeúcty: negativní Velikost clena Vyhodne postoje určitých objektů například odmítání extremismu jedinci pomáhá získat odstup od nebezpečí, které podle něj představují.

Naopak pozitivní postoje k obdivovaným objektům například k M. Je zřejmé, že u každého jedince je význam každé z funkcí různý a závisí pochopitelně také na objektu, k němuž se postoje vztahují.

Postoje lidí, kteří mají tendenci své chování upravovat tak, aby vyhovovalo konkrétní situaci nebo druhým lidem, jsou silně ovlivněny potřebou sociálního přizpůsobení, zatímco postoje lidí méně závislých na okolí jsou více výsledkem jejich osobních hodnot. Postoje týkající se kontroverzních sociálních témat například trest smrti bývají obvykle Jaka je velka velikost clena — lidé s nimi obvykle buď souhlasí nebo je odmítají, případně je jejich názor nevyhraněný.

U méně kontroverzních témat, jako je například hudba, se setkáváme většinou jen s jednosměrnou škálou lidé spíše souhlasí nebo je jejich názor nevyhraněný. Důležitá je také konzistence postojových reprezentací. O určitých tématech obvykle přemýšlíme na několika rovinách, přičemž jednotlivé dílčí soudy mohou být v rozporu, podobně jako tomu bylo u výše uvedeného postoje k pizze. Konečný postoj je výsledkem součtů kladných reprezentací a odečtu záporných reprezentací tj.

Postoje s vysokou konzistencí se z paměti lépe vybavují a bývají dlouhodobé. Podle balanční teorie lidé usilují o to, aby jejich poznatky byly v souladu, tj. Pokud jsou poznatky, které se jich osobně týkají, v rozporu, prožívají neklid a snaží se upravit jejich zpracovávání asimilace nebo změnit svůj postoj tak, aby konzistence dosáhli. Příkladem prožívané nekonzistence je situace, kdy máme s někým, na kom nám Velikost clena Vyhodne postoje záleží, zcela odlišný postoj k něčemu, co je pro nás oba významné.

Balanční teorie vysvětluje, proč lidé věnují podstatně více pozornosti informacím, které jejich postoje potvrzují, zatímco informace, které jsou s jejich postoji v určitém rozporu, opomíjejí nebo ignorují. Vnímání protichůdných informací vyžaduje větší úsilí a může dojít i k jejich pokroucení. Postoje působí jako filtr, který odstraňuje slova, jež by mohla být rušivá.

Jak postoje předpovídají naše chování? Vztah mezi nimi kupodivu není příliš silný. Větší shoda mezi postojem a chováním bývá tehdy, pokud byl postoj utvořen na základě osobní zkušenosti, nikoli jen na základě zprostředkovaných informací. Větší shoda se také týká postojů, které jsou podpořeny subjektivně důležitými informacemi. Dalším faktorem je potřeba poznání: jedinci s vysokou potřebou poznání se vyznačují větší předpovídatelností jednání na základě jejich postojů.

Zvyšuje ji také pocit, že příslušné rozhodnutí můžeme bez potíží realizovat.