Metoda rozsireni clenu Stahnout

Závěrem Přestože je metoda CLIL poměrně efektivní a má svoje výsledky, je nutno zmínit jednu její nevýhodu, a tou je časová náročnost na učitelovu přípravu. CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. Dále se zaměřuje na praktické využití jazyka při běžných ošetřovatelských činnostech sester a zdravotnických asistentů. Integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu představuje z hlediska obsahu vymezení výstupů zohledňujících očekávané výstupy integrovaných částí obou vzdělávacích oborů.

CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. CLIL má výrazný interdisciplinární charakter, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu.

Výuka ošetřovatelství v cizím jazyce metodou CLIL

Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu, a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků. Mezi nesporné výhody CLIL patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka.

Markéta Palková, RS Moderní výuka ošetřovatelství v cizím jazyce není na středních zdravotnických školách v ČR zcela běžná. Střední zdravotnická škola Beroun se již několik let zabývá unikátním projektem výuky ošetřovatelství v angličtině. Díky tomu škola v současnosti rozšiřuje výuku ošetřovatelství i v němčině.

Žáci použijí cizí jazyk v naprosto přirozeném prostředí, a ne v uměle vykonstruovaných situacích tak, jak se děje v hodinách cizího jazyka. Jsou lépe motivováni a jsou zároveň účastni bezprostředního použití jazyka. Hodina jednoho nejazykového předmětu umožní tak nenásilné osvojování si cizího jazyka.

Metoda rozsireni clenu Stahnout Jak zvysit metodu clenu doma

Výuka metodou CLIL je dost často nesprávně interpretována jako výuka nejazykového předmětu v cizím jazyce nebo jako výuka jazyka na základě témat z odborných předmětů, tj. V prvním případě jde o bilingvní, resp. Cílem takové hodiny není získat primárně nové znalosti v cizím jazyce, ale především v nejazykovém předmětu, nabízené prostřednictvím cizího jazyka.

CLIL se stal pevnou součástí české jazykové politiky na základě dokumentu Evropské unie pod názvem Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické rozmanitosti: Akční plán -

Ve druhém případě jde o mezipředmětové vztahy; kde učitel využívá znalostí žáků z nejazykového předmětu k výuce slovní zásoby, gramatických a lexikálních jevů cizího jazyka. V tomto případě není cílem hodiny získat nové znalosti v nejazykovém předmětu.

Metoda rozsireni clenu Stahnout Stock foto clenka velka velikost fotografie

Předmět je samozřejmě úzce propojen s všeobecnou výukou jazyků. Vzhledem k tomu, že je mu přidělena pouze hodinová dotace týdně u žáků ve třetích ročnících, je potřebná gramatika probírána v běžných hodinách cizích jazyků.

Při hodinách ošetřovatelství v angličtině nebo němčině je potom gramatika procvičována prakticky a na příkladech z praxe. Škola nabízí i semináře pro zdravotníky z partnerských nemocnic, v nichž probíhají odborné praxe žáků a studentů.

Tyto semináře jsou zaměřeny především na základní komunikaci s pacientem cizincem.

Přihlášení do Metodického portálu

Je možné použít i kartičky s odbornými výrazy latinskyčímž se zároveň trénuje i latina. Cílem je především upevnění slovní zásoby a trénování postřehu.

Metoda rozsireni clenu Stahnout Zvysena krivka clena

Hra má dvě kola. V prvním kole se na jeden stůl rozprostřou kartičky s českým výrazem.

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Všichni stojí okolo stolu, v dostatečné vzdálenosti, tak aby dosáhli na kartičky. První, kdo správnou kartičku popadne, si ji nechá.

Hra se hraje tak dlouho, dokud na stole nebude žádná kartička. Vyhrává ten, který má největší počet kartiček. Toto kolo se hraje stejně jako první kolo. Aby zůstal jen jeden vítěz, může si každý žák počet kartiček z obou kol sečíst a tak určíme konečného vítěze obr.

Metoda rozsireni clenu Stahnout Prumerny clen Cecen

Hrát mohou skupinky, dvojice nebo i jednotlivci. Každá skupinka jednotlivec, dvojice dostane jednu barevnou tabulku s devíti českými názvy nebo frázemi. Vyučující má kartičky rozstříhané v cizojazyčné verzi, bere z hromádky kartičku po kartičce a říká nahlas slova na nich obsažená.

V kartičkách se záměrně některá slova opakují, kartičku dostane v tomto případě žák, který se dříve přihlásí.

Výuka metodou CLIL

Hrát je možné i opačně, kdy na cizojazyčně psanou tabulku doplňují žáci české kartičky obr. Aktivitu zařazujeme až po předchozím probrání slovní zásoby.

Ключ к «Цифровой крепости» зашифрован и недоступен. - Ну разумеется! - Она только сейчас поняла смысл сказанного.

Žáci ve dvojicích až trojicích dostanou přidělené role pacient, sestra, rodinný příslušník, dispečer ZZS, atd. Pro pokročilé může být zadání scénky v cizím jazyce.

Metoda rozsireni clenu Stahnout Typy clenu a velikosti

Protože už žáci znají odbornou stránku z jiných předmětů první pomoc, ošetřovatelství, ošetřování nemocných aj. Komunikují výhradně v cizím jazyce.

Metoda váženého součtu - vícekriteriální programování - příklad

Ostatní žáci si zapisují, čemu ze scénky porozuměli, případně co nebylo úplně správně obsahově i jazykově.