Clenovy lidovy narust.

Problémy, které nejsou zahrnuty v těchto Stanovách a Interních směrnicích jsou řešeny Radou s dvoutřetinovou většinou hlasů. Na konci každého článku najdete hodnotící tlačítka. Svazovým orgánem se stal týdeník «Moravská žena», od roku «Křesťanská žena» — v čele s Františkou Menšíkovou. Byla členem všech vlád Václava Klause. Bude velice záležet na každém jednotlivci, zdali se rozhodne pro totální socialismus, k němuž podle výsledků voleb by mohlo dojít, jelikož víme dobře, že v těchto otázkách tvoří socialistické strany t. Článek 18 — Výkonný výbor:

Článek 9 — Řádní členové: 9. Řádnými členy CIOFF jsou Národní sekce CIOFF, které mají za úlohu: zachovávat tradiční umění, organizovat CIOFF Festivaly a jim příbuzné akce, sjednocovat dobrovolné organizace, zvláště v oblasti tance, hudby, krojů, zvyků etnografie, stejně jako i individuální vědecké a zainteresované osoby a instituce, koordinovat činnost v souladu s jejich národními podmínkami a legislativou a podle cílů CIOFF.

Dějiny KDU-ČSL

Podmínky jsou uvedeny v Interních směrnicích. Generální shromáždění povoluje jednu Národní sekci v každém státě. Podmínkou je, aby příslušný stát byl členem Organizace spojených národů — OSN.

Na ty Národní sekce, které už existovaly předtím, než tyto Stanovy nabyly platnost, se tyto podmínky nevztahují. Národní sekce, které spojují tradiční nebo etnická pouta, se mohou výjimečně, dobrovolně a dočasně sloučit do jedné Národní sekce.

Když jsou takovéto podmínky nevyhnutné, vyžadují si dvoutřetinový Clenovy lidovy narust Generálního shromáždění. Národní sekce, které hradí své členské poplatky včas, mohou nominovat do Generálního shromáždění jednoho svého člena jako delegáta s hlasovacím právem. Práva a povinnosti řádných členů a Každý řádný člen má právo aktivně se podílet na činnosti CIOFF: předkládat Výkonnému výboru, Komisím a Pracovním skupinám návrhy, zúčastňovat se mezinárodních akcí, podílet se na redigování a vydávání publikací, vyžadovat spolupráci Clenovy lidovy narust podporu CIOFF a Clenovy lidovy narust zvláště: požádáním CIOFF o udělení patronátu pro mezinárodní folklorní festivaly, praktickou pomoc při uskutečňování mezinárodních událostí a výměnu anebo zprostředkování folklorních skupin, vyhovujících charakteru dané akce, získávání dokumentace, metodického materiálu, analýz a jiných materiálů o činnosti CIOFF, rozhodovat o přijímání členů, předkládat návrhy a připomínky, zúčastňovat se na Generálních shromážděních prostřednictvím svého delegáta.

V případě nezaplacení ztrácí člen hlasovací právo. Článek 10 — Přidružení členové a členové- korespondenti: Folklorní organizace nebo festival se může stát přidruženým členem za stát, v němž není žádná Národní sekce. Mezinárodní kulturní nebo vědecké organizace či osoby, u kterých má CIOFF zájem o navázání styků, se mohou stát členy-korespondenty.

Přidružení členové a členové-korespondenti nemají hlasovací právo. Jejich oficiální Clenovy lidovy narust mají právo se vyjadřovat k věcem, týkajícím se jejich činnosti nebo vztahů k CIOFF. Přidružení členové budou platit členský poplatek podle rozhodnutí Generálního shromáždění. Členové-korespondenti členské poplatky neplatí. Článek 11 — Čestní členové: Titul čestného člena je udělován Generálním shromážděním na návrh Výkonného výboru a je potvrzen oficiálním dokumentem.

Titul Čestný předseda může být udělen prezidentovi, jemuž vypršel mandát. Čestní předsedové jsou čestnými členy.

Zájezd souboru Lúčka ze Svatobořic-Mistřína do slovenského Kežmaroku v roce 2006

Nemají hlasovací právo, mimo případ, že by byli řádnými členy Generálního shromáždění. Článek 12 — Pozastavení členství: Každý člen má právo kdykoliv rezignovat na vlastní žádost po splnění podmínek stanovených v Interních směrnicích. Na vyloučení člena je potřebná dvoutřetinová většina platných hlasů účastníků Generálního shromáždění.

Rada může ukončit členství členům, kteří nezaplatili členský poplatek v průběhu dvou po sobě následujících letech. Zodpovídá za volbu Rady, za revizi těchto Stanov a Interních směrnic a za rozhodnutí v zásadních věcech.

Setkává se minimálně každý druhý rok. Datum a místo tohoto setkání bývá stanoveno Generálním shromážděním jeden rok dopředu. Agenda, jakož i Clenovy lidovy narust zúčastněných přidružených členů a pozorovatelů jsou uvedeny v Interních směrnicích.

Každá národní sekce, která nevyšle delegáta, má právo nominovat delegáta z jiné Národní sekce jako svého reprezentanta s hlasovacím právem. Písemné zplnomocnění bude předloženo generálnímu tajemníkovi před zahájením Generálního shromáždění.

Jedna Národní sekce může zastupovat pouze jednu jinou Národní sekci. Rozhodnutí Generálního shromáždění jsou platná jen tehdy, když je přítomna nejméně polovina jeho členů. Když nedosahuje tento počet, musí se na písemný návrh Výkonného výboru konat mimořádné Generální shromáždění. Na toto je nezbytná dvouhodinová čekací doba.

Na tomto mimořádném Generálním shromáždění musí být přítomna nejméně jedna třetina jeho členů. Článek 14 — Mimořádné Generální shromáždění: Mimořádné Generální shromáždění může být svoláno v případě, že si to vyžadují důležité záležitosti. Musí o to písemnou formou požádat nejméně jedna třetina členů, anebo může být svoláno z podnětu Výkonného výboru.

Toto Generální shromáždění může pojednávat jen o těch bodech programu, k nimž bylo svoláno. Článek 15 — Regionální sektory: Za účelem zvýšení účinnosti CIOFF budou členové sdružováni do regionálních sektorů a to podle rozhodnutí Generálního shromáždění.

Proto: a podporují a radí svým členům a napomáhají jejich vzájemné spolupráci a vzájemné podpoře, a to zvláště organizováním společných akcí, b iniciativně připravují návrhy a stanoviska pro Radu a Generální shromáždění, c napomáhají při řešení problémů a plnění úloh, projektů a programů, schválených Generálním shromážděním, d spolupracují s jinými orgány CIOFF a to především s ostatními Sektory.

Každé dva roky musí být otevřena polovina míst k volbám. Článek 16 — Komise a Pracovní skupiny: Pro vypracování základních materiálů v různých oblastech činnosti CIOFF a pro doporučení Výkonnému výboru a Generálnímu shromáždění se zakládají stálé komise a dočasné pracovní skupiny. Metoda jejich postupů je stanovena Interními směrnicemi.

Generální shromáždění volí pro každou komisi předsedu na období čtyř let. Každé dva roky se polovina těchto míst uvolní pro Clenovy lidovy narust. Článek 17 — Rada: Rada se skládá z: a Clenovy lidovy narust CIOFF, b ostatních členů Výkonného výboru, c zástupců regionálních sektorů, d předsedů komisí. Její hlavní povinnosti jsou: rozvíjet a podporovat politiku CIOFF, řídit a kontrolovat plnění rezolucí, přijatých Generálním shromážděním, kontrolovat Online zvetsit penis video řídit činnost regionálních sektorů a komisí, připravovat všechny podstatné záležitosti a otázky pro Světový kongres.

Tato Rada se setkává v souvislosti s Generálním shromážděním dvakrát, jednou před a jednou po Generálním shromážděním. Zasedá jednou mezi dvěma Generálními shromážděními. Zasedání Rady jsou svolávána prezidentem nebo na žádost alespoň čtyř členů Rady. Rada je usnášeníschopná, když jsou přítomny dvě třetiny jejích členů. Rozhoduje se jednoduchou většinou.

  • KDU-ČSL – Wikipedie
  • Normalni velikost clena v 19 letech
  • Velikost penisu v dospivajicich
  • Kromě rozhodování o případné účasti ve vládě musí ČSSD nalézt také řešení neuspokojivé finanční situace.
  • Zda se zvysuje

V případě nerozhodného výsledku má rozhodující hlas předseda. Člen Rady může zároveň zastávat jen jednu funkci, buď člena Výkonného výboru nebo předsedu komise či zástupce některého sektoru. Článek 18 — Výkonný výbor: Prezidenta volí Generální shromáždění na období čtyř let.

Ten nemůže zastávat funkci déle než dvě po sobě jdoucí volební období.

Navigační menu

Ostatní členové jsou voleni na Clenovy lidovy narust čtyř let, a to tak, že Clenovy lidovy narust dva roky musí polovina členů kandidovat ve volbách. Výkonný výbor je výkonným orgánem Rady. Jeho úkolem je: připravovat Světové kongresy, spravovat obchodní záležitosti a nakládat s peněžními prostředky. Výkonný výbor udržuje kontakt s jinými mezinárodními organizacemi, s Národními sekcemi a organizátory mezinárodních festivalů.

Zasedání Výkonného výboru jsou svolávána prezidentem nebo na požádání nejméně dvou členů Výkonného výboru. Kapitola V: Finanční prostředky Článek 19 Zdroje finančních prostředků ze zákona vyplývající činnosti CIOFF: pravidelné příjmy: členské poplatky, mimořádné příjmy: příspěvky, dary, subvence, příjmy z činnosti.

Peněžní prostředky se ukládají do banky, doporučené Výkonným výborem. Účetnictví bude vedeno v souladu s platnou mezinárodní praxí.

Doporučujeme

Dva auditoři, zvolení na období dvou let, budou kontrolovat účetní záznamy. Členové Rady jako auditoři nepřicházejí do úvahy. Roční rozvaha a rozpočet jsou určovány a schvalovány Generálním shromážděním. Výše členského poplatku je určována Generálním shromážděním. Ve speciálních případech může Rada uzavřít zvláštní dohody. Kapitola VI: Závěrečná ustanovení Článek K pozměnění a úpravě těchto Stanov může dojít hlasováním v Generálním shromáždění, na němž je dvoutřetinová účast osob s hlasovacím právem.

Toto rozhodnutí musí být schváleno dvoutřetinovou většinou hlasů. Text navrhované změny je třeba předložit všem členům nejméně tři měsíce před Generálním shromážděním. O rozpuštění či ukončení CIOFF může rozhodnout jen mimořádné Generální shromáždění, jež se svolá za tímto účelem a na němž se zúčastní dvě třetiny členů s hlasovacím právem.

  1. Stanovy CIOFF® - Národní ústav lidové kultury
  2. Kolik se zvysi clen
  3. Československá strana lidová [ editovat editovat zdroj ] Československá strana lidová vznikla v lednu sloučením vícero katolických stran.
  4. V čele stálo 8 kněží, 4 rolníci, 2 živnostníci, 1 inteligent, 1 úředník a 1 tovární mistr.
  5. Z jake velikosti clenu a varlat je snizena

Takovéto rozhodnutí musí být přijato nejméně tříčtvrtinovou většinou hlasů. Když je počet přítomných delegátů menší, jako požadované dvě třetiny, nejpozději do tří měsíců je třeba svolat další mimořádné Generální shromáždění. Na tomto Generálním shromáždění platí rozhodnutí s absolutní většinou hlasů, bez ohledu na počet přítomných delegátů. Problémy, které nejsou zahrnuty v těchto Stanovách a Interních směrnicích jsou řešeny Radou s dvoutřetinovou většinou hlasů.

Tyto pozměněné Stanovy byly schváleny Generálním shromážděním